วิทยากร

2561

6 สิงหาคม วิทยากรเรื่อง เทคนิค/วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับจังหวัด วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ.

16 กรกฎาคม วิทยากรเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการข้อมูลดิจิทัล. ในที่ประชุมการพัฒนเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล เพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

2559

26 ธันวาคม วิทยากรการอภิปรายแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

25 สิงหาคม วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง โปรแกรม Doku-wiki เพื่อการแบ่งปันความรู้ ให้กับสำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

2557

29 พฤศจิกายน วิทยากรเรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล  โครงการสัมมนาวิชาการ “ ห้องสมุด Digital ”ณ  ห้องประชุม LRC 1 ชั้น 8 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 พฤษภาคม วิทยากร เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการกำหนดมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศข้อมูลวิจัย ใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556

25 กันยายน วิทยากร เรื่อง แนวทางการจัดทำ Metadata และ Subject สำหรับ Digital file สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23-24 เมษายน วิทยากร เรื่อง แนวทางการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี และ แนวทางการพัฒนาคลังปัญญาสถาบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8 กุมภาพันธ์ วิทยากร เรื่อง การบริหารสารสนเทศเชิงรุกของ STKS มหาวิทยาลัยบูรพา

2555

20 สิงหาคม วิทยากร เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : การบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

9,16, 23 กุมภาพันธ์ การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 กุมภาพันธ์ การบริหารสถาบันบริการสารสนเทศยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2554

10-11 กันยายน วิทยากร เรื่อง เมทาดาทา ใน กระบวนวิชา 023709 : การจัดระเบียบสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่

2553

6-7 ธันวาคม ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

14 ตุลาคม เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริการเชิงรุก มหาวิทยาลัยบูรพา

23-24 กันยายน STKS สัญจร ครั้งที่ 6 มข.

25 สิงหาคม การบริหารห้องสมุดยุคใหม่ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

10 สิงหาคม มาตรฐานสื่อดิจิทัล STKS สัญจร ครั้งที่ 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20-21 กรกฎาคม มาตรฐานสื่อดิจิทัล STKS สัญจร ครั้งที่ 4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

22-23 เมษายน มาตรฐานสื่อดิจิทัล STKS สัญจร ครั้งที่ 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 มีนาคม ติดตามปรับแก้ไขและวางแผนเครือข่าย ในโครงการพัฒนาห้องสมุดแบบผสมผสาน วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ปี 2553 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25-26 กุมภาพันธ์ วิทยากรและ Commentator การสัมมนา Library 2.0 / Open Source Software / Open Access กับงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ณ ห้อง HB 7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ คลังความรู้ดิจิทัล. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร STKS สัญจร ครั้งที่ 2

28 มกราคม เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ในโลกออนไลน์ ณ อาคารปิติบำเพ็ญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

27 มกราคม เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าำพระจันทร์)

15, 22, 29 มกราคม การลงรายการทางบรรณานุกรมแบบมาร์ค 21. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

7 มกราคม Thai Library Collaboration : Open Source and Library Collaboration ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2552

24 พศจิกายน STKS สัญจร ครั้งที่ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

6 กันยายน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ณ ห้อง 201 อาคาร 36 ปี และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

19,26 สิงหาคม และ 2 กันยายน การลงรายการบรรณานุกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (MARC) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

4 สิงหาคม บทบาทบรรณารักษ์ยุคใหม่ในการพัฒนาึคลังความรู้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

31 กรกฎาคม เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับห้องสมุด ห้องปฏิบัิติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

15 มิถุนายน แนะนำโปรแกรมจัีดการระบบห้องสมุดและงานห้องสมุด ณ หอประชุมดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หอสมุดแห่งชาติ

11 มิถุนายน เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการทำงานห้องสมุด ณ ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง กทม.

ภาคการศึกษาต้น 2552 อาจารย์พิเศษ นิสิตปริญญาโท วิชาการจัดระบบสืื่อสารนิเทศขั้นสูง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย

27 พฤษภาคม การอบรมความรู้เรื่องบรรณารักษศาสตร์ และการใช้งานโปรแกรม Koha ณ อาคารรสา 2 ชั้น 17 ห้องประชุม Integrity

22-23 พฤษภาคม วิทยากรฝึกปฏิบัติในการจัดระบบห้องสมุด ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

16-17 มีนาคม การพัฒนาระบบห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จ.เชียงราย ณ โรงเรียนหมื่นพุทธ อ. แม่จัน จ.เชียงราย

30 มกราคม การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ให้กับเครือข่ายสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.

15 มกราคม การบรรยาย สาธิต และการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด Koha และ OpenBiblio อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 มกราคม การบรรยาย สาธิต และการใช้งานโปรแกรม Open Source สำหรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลด้วย DSpace และ Greenstone อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 มกราคม ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัิติด้วย OpenBiblio อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

15 ธันวาคม ILS4Lib. ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมแกรนด์อยุธยา ณ บางกอก.

31 ตุลาคม แนะนำความสามารถของโปรแกรม Koha (วิทยาลัยผู้บริการสาธารณสุช กระทรวงสาธารณสุข)

30 ตุลาคม การจัดการคลังความรู้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

7, 14, 21 สิงหาคม การลงรายการทางบรรณานุกรมแบบมาร์ก 21 (นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

1 สิงหาคม Web 2.0 และ Lib 2.0 (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

11 กรกฎาคม มาตรฐาน Metadata ของ Learning Object และแนวทางการพัฒนา Metadata ของการศึกษาไทย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

3 กรกฎาคม Ontology ในมุมมองของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร (นิสิตปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

12 พฤษภาคม การจัดการข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการสืบค้นและการเข้าถึง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

13 พฤษภาคม การบำุรุงรักษาข้อมูลดิจิทัล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

8 กุมภาพันธ์ Creative Commons และลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ในหลักสูตรการใช้งาน MediaWiki (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)

10-12 มกราคม ทางเลือกสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย DSpace Open Source Library Software ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 18 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2550

15 พฤศจิกายน มาตรฐานการทำรายการและค้นคืนสารสนเทศ : Dublin Core Metadata (การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

6 กันยายน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ใช้ไอทีทุกคน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

3-5 กันยายน การลงรายการแบบ Metadata และการจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

20-23 สิงหาคม การประยุกต์ใช้งาน OSS/Freeware ในการบริหารจัดการ/บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

12 กรกฎาคม Collection Digitization ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Library Management in Digital Age ของโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) อบรมชาวต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

28 พฤษภาคม E-Library บริษัททีมคอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด

2549

7 ธันวาคม Collection Digitization ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Library Management in Digital Age ของโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) อบรมชาวต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s