ซอฟต์แวร์ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะหลังมีการริเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นจำนวนมาก บางองค์กรหรือหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสงวนรักษาเนื้อหาที่อาจจะสูญหายได้ บางหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น ความเคลื่อนไหวที่ให้ใช้ได้อย่างเปิดกว้างนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนานี้ขึ้น การริเริ่มเอกสารดิจิทัล เช่น เอกสารก่อนการจัดพิมพ์ (pre-print) เอกสารหลังการจัดพิมพ์ (post-print) และเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร (document servers) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในวงการพิมพ์ เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมราคาของวารสารได้ โดยเฉพาะวารสารของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และ การแพทย์ อีกทั้งจำนวนผู้เขียนและมหาวิทยาลัยที่มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนในการพิมพ์และสงวนรักษาด้วยตนเองมีมากขึ้นๆ ตัวอย่างโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ล็อคคิส (LOCKSS) อีพริ้นท์ (EPrints) และ ดีสเปซ (DSpace)
ในการเลือกเครื่องมือ ห้องสมุดต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 

  • ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเก็บ
  • ระยะเวลาของการเก็บ
  • ความเหมาะสมของซอฟต์แวร์
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
  • ความรู้ด้านเทคนิคพิเศษ

ในบทความนี้จะพูดถึงโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนงานด้านนี้สามตัวด้วยกันคือ ล็อคคิส(LOCKSS) อีพริ้นท์ (EPrints) และ ดีสเปซ (DSpace) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการการเก็บที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยจะพูดถึงทั้งในแง่ของผู้ใช้ ค่าใช้จ่าย  เทคโนโลยีพื้นฐาน เทคนิคพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ และ หน้าที่การทำงานต่าง ๆ

ล็อคคิสส  (LOCKSS)

โดยทั่วไปห้องสมุดจะไม่ได้ซื้อตัวเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์แต่จะได้เป็นสิทธิการเข้าใช้ (license) ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งหากไม่ต่ออายุสมาชิกจะไม่สามารถใช้เนื้อหานั้นได้  ดังนั้นหากทุกห้องสมุดขาดอายุสมาชิกไป หรือผู้จัดทำ/ผู้พิมพ์เลิกกิจการไป เนื้อหาที่ว่าจะไม่มีให้ใช้ได้อีกต่อไป  ก่อนที่จะมาถึงยุควารสารอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดต้องเป็นสมาชิกวารสารฉบับตีพิมพ์ด้วยตนเองเท่านั้น  เนื่องจากไม่มีวิธีอื่นที่สะดวกและเร็วกว่านี้ในการเข้าถึงวารสาร ปัจจุบันห้องสมุดไม่จำเป็นต้องบอกรับวารสารฉบับตีพิมพ์ทุกฉบับอีกต่อไปแล้ว  เพราะห้องสมุดสามารถเข้าถึงวารสารได้จากฐานข้อมูลและการบอกรับเป็นสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์  การเป็นสมาชิกวารสารฉบับตีพิมพ์ หมายถึง ห้องสมุดได้เป็นเจ้าของวารสารฉบับนั้น ๆ อย่างถาวรตลอดไป  ดังนั้น ผลของการที่วารสารฉบับตีพิมพ์ที่มีห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของก็คือ จะมีห้องสมุดใดห้องสมุดหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในที่อื่น ๆ เก็บรักษาวารสารเล่มนั้นไว้ด้วยการเย็บเล่มหรือถ่ายเป็นไมโครฟิล์มและให้ยืมผ่านระบบการยืมระหว่างห้องสมุด จึงเป็นการเก็บรักษาเอกสารอย่างถาวรไปโดยปริยาย ซึ่งระบบสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจเก็บรักษาในลักษณะเดียวกันได้

ล็อคคิส (LOCKSS ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe) ได้รับการพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University)  โปรแกรมนี้ จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม  เนื่องจากล็อคคิสเป็นระบบที่รวบรวมเนื้อหาใหม่อย่างช้า ๆ จึงเหมาะสำหรับการเก็บถาวรของเนื้อหาที่คงที่ (static) ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย  เพราะฉะนั้นจุดประสงค์เบื้องต้นของล็อคคิส คือ  การสงวนรักษาการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก เนื้อหาของวารสารจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาตามคาบที่แน่นอน (regular intervals) ตัวต้นฉบับจะถูกเก็บรักษาแยกไว้ แทนการสร้างฉบับสำรอง (back-up copy) เพื่อให้มั่นใจในความเชื่อถือได้ของเนื้อหา และเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะคงมีอยู่ตลอดไปโดยมีการเก็บสำเนาไว้ถึงประมาณ 6 ชุด

ล็อคคิสเป็นระบบเปิดสำหรับห้องสมุดใดก็สามารถใช้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในยุโรป รวมทั้งระบบสนับสนุนการพิมพ์ (publishing platform) ต่าง ๆ ด้วย เช่น โปรเจ็คมิวส์ (Project Muse) สำนักพิมพ์แบล็คเวลล์ (Blackwell Publishers)  เอ็มเมอรัลกรุ๊ปพับบลิชชิง (Emerald Group Publishing)  เนเจอร์พับบลิชชิงกรุ๊ป (Nature Publishing Group)  และครูเวอร์อะคาเดมิคพับบลิชเชอร์ (Kluwer Academic Publishers) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังมีวารสารอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกจัดเก็บเป็นการถาวรที่ผู้สนใจจะเรียกอ่านได้จากเว็บไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ล็อคคิสจะจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการพิมพ์ที่แน่นอน และส่งออกไปผ่านเอชทีทีพีที่มียูอาร์แอล  แต่สิ่งพิมพ์ เช่น เว็บไซต์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงไม่เหมาะสำหรับการเก็บถาวรด้วยล็อคคิส  ถ้าวารสารฉบับใดมีโฆษณาที่เปลี่ยนไป โฆษณานั้นจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อไม่นานมานี้มีการสำรวจว่า สามารถใช้ล็อคคิสมาใช้จัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาล ที่ถูกตีพิมพ์บนเว็บ ได้หรือไม่  และมีการริเริ่มอีกโครงการหนึ่งคือ การนำล็อคคิสมาใช้เป็นหน่วยเก็บถาวรของเว็บไซต์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป

ข้อดีของการสงวนรักษาเนื้อหาด้วยล็อคคิส คือ ราคาถูกและไม่ต้องใช้เวลามากนัก ห้องสมุดที่ต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ล็อคคิส ต้องการเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเสมือน ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ราคาไม่แพง  คอมพิวเตอร์นี้จะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ แม้ว่าการติดต่ออินเตอร์เน็ตด้วยการหมุนโทรศัพท์จะไม่ดีพอก็ตาม  ความต้องการของระบบต่ำสุดก็คือ ซีพียูอย่างน้อย 600 เมกกะเฮิร์ตซ์  แรมอย่างน้อย 128 เมกกะไบต์ และมีดิสก์ไดรฟ์ 1 หรือ 2 ตัวที่มีความจุอย่างน้อย 60 กิกะไบต์ โดยโปรแกรมล็อคคิสสามารถเรียกได้จากซีดีซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการโอเพ่นบีเอสดี (OpenBSD)  รายละเอียดในการลงโปรแกรมทีละขั้นตอนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของล็อคคิสที่ http://www.lockss.org/publidocs/install.html   ผู้ที่ลงโปรแกรมควรมีทักษะและประสบการณ์ในการตั้งค่าต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งล็อคคิสเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะทำงานโดยอัตโนมัติ  ผู้ดูแลระบบคอยเฝ้าสังเกตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับการสนับสนุนในด้านเทคนิค หน่วยงานหรือองค์กรสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้โปรแกรมล็อคคิส (LOCKSS Alliance) ได้

ล็อคคิสเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ  รูปแบบที่ล็อคคิส สามารถเก็บได้ คือ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เจเพ็ค (jpg) จิฟ (gif) เวฟ (wav) พีดีเอฟ (pdf) ตัวโปรแกรมใส่เมทาดาทาจากสำนักพิมพ์มากกว่าเมทาดาตาที่ใส่จากห้องสมุด ห้องสมุดมีทางเลือกในการให้สร้างเมทาดาตาอยู่ในส่วนของผู้ดูแลระบบ  เมื่อถูกเรียกใช้งานแคช (cache) จะทำหน้าที่แจกจ่ายเนื้อหาเสมือนเป็นเว็บพร็อกซี (web proxy) ระบบจะไปค้นหาวารสารจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ก่อน หรือถ้าหาไม่ได้ก็จะไปหาจากแคชให้ การเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เพื่อ ต้องการให้สถาบันต่าง ๆ ผ่านการอนุญาตจากสำนักพิมพ์ก่อน ซึ่งการได้รับอนุญาตนี้เป็นการได้รับผ่านข้อตกลงการอนุญาตให้เข้าใช้ (licence agreement) แล้วสำนักพิมพ์จะแจ้งในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ว่าในวารสารแต่ละหัวมีฉบับใดบ้างและฉบับใดได้รับอนุญาตให้ล็อคคิสเก็บข้อมูลไปได้

เนื่องจากวารสารแต่ละหัวมีคุณสมบัติเฉพาะ จึงต้องมีซอฟต์แวร์เสริม (plug-in) มาช่วย เช่น ช่วยในการหาวารสาร หรือตรวจสอบกำหนดการออกของวารสาร เป็นต้น

ลักษณะที่จำเป็นของการเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์คือ การทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรยังคงมีอยู่ เชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ  ล็อคคิสจึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหา และมีการทำสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ  มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอย่างต่อเนื่องระหว่างวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคชตัวอื่น ๆ โดยนำระบบการหยั่งข้อมูล (polling system) มาใช้ ซึ่งกระบวนการนี้สำเร็จลุล่วงได้โดยการใช้แอลแคพ (LCAP หรือ Library Cache Auditing Protocol) คือ ถ้าเนื้อหาระหว่างวารสาร 2 ฉบับไม่ตรงกัน ระบบจะจัดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ที่สมบูรณ์กว่า (fresh copy) จากสำนักพิมพ์หรือจากคอมพิวเตอร์ตัวอื่นของล็อคคิส  ด้วยกระบวนการนี้เองล็อคคิสสามารถซ่อมความเสียหายบางอย่างได้ ระบบการหยั่งข้อมูลนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาได้รับการสงวนรักษาอย่างน่าเชื่อถือ มีการแก้ไขข้อผิดพลาดและมีการซ่อมข้อมูลที่หายไป ถ้าเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ไม่สามารถให้บริการได้ล็อคคิสก็สามารถให้บริการได้จากแคชที่เก็บไว้โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบเลย

นอกจากนี้ ระบบการหยั่งข้อมูลสามารถป้องกันการบุกรุกจากไวรัสหรือความเสียหายจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากระบบการหยั่งข้อมูลนี้สามารถจับการโจมตีได้แต่มนุษย์ต้องเข้าไปป้องกันความเสียหายนั้น และถึงแม้ระบบจะถูกทำลาย ล็อคคิสก็ยังมีสถาปัตยกรรมแบบกระจาย (decentralized architecture) ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในตัวเอง ตราบเท่าที่ยังไม่มีจุดใดจุดหนึ่งเสียเนื่องจากทางกายภาพของแคช

ล็อคคิสไม่ห่วงในเรื่องเครื่องมือที่ใช้เพื่อการเก็บถาวร เพราะถ้าฮาร์ดแวร์ล้าสมัย เนื้อหาที่แคชไว้แล้ว สามารถย้ายไปยังตัวใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบของแฟ้มข้อมูลเปลี่ยน อาจทำให้ไม่สามารถอ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ ล็อคคิสได้เริ่มพัฒนาระบบที่ทำให้ส่งข้อมูลที่เก็บไว้จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้ โดยการผ่านวิธี “migration on access”  ซึ่งหมายถึง เนื้อหาจะถูกรักษาไว้ในรูปแบบของมันเอง จนกระทั่งเมื่อมีผู้อ่านเรียกใช้จึงถูกแปลงไปสู่ระบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2005 คณะพัฒนาของล็อคคิสได้ตีพิมพ์บทความแสดงรายละเอียดของต้นแบบ ซึ่งคณะพัฒนาประสบผลสำเร็จในการย้ายจากรูปแบบจิฟ (gif) เป็นพีเอ็นจี (PNG) ได้ และเมื่อไม่นานมานี้ล็อคคิสกำลังพัฒนาตัวแปลง (converter) รูปแบบ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการย้ายรูปแบบในวงที่กว้างกว่าเดิม และเพื่อพัฒนากระบวนการนี้ ล็อคคิสกำลังวางแผนเพื่อออกมาตรฐานของรูปแบบที่สมบูรณ์ และสามารถดึงส่วนที่เป็นข้อมูลทางบรรณานุกรมเมทาดาทาออกมา

อีพรินท์

จำนวนผู้เขียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทำให้เกิดการเลี่ยงการใช้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์แบบเดิม ๆ มาเป็นการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง ผู้เขียนบางคนส่งงานของตนไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บงานก่อนการพิมพ์ (preprint) เช่น arXiv.org  CERN Document Server  หรือ Cogprints แต่มีบ้างที่นำผลงานไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บงานหลังการพิมพ์ (post-print) เพื่อที่จะให้สำนักพิมพ์ได้ใช้บทความไประยะหนึ่งก่อนคืนลิขสิทธิ์มาให้ผู้ เขียนหนังสือ มีสถาบันจำนวนหนึ่งจัดทำเป็นการสงวนรักษาและจัดหาช่องทางให้การเข้าถึง วรรณกรรมที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ (grey literature) ของสถาบันนั้น ๆ เช่น GrayLIT Network (http://www.graylit.osti.gov/)  ETH E-Collection หรือ SPIRES คลังเก็บบางแห่งเป็นแบบลูกผสม (hybrid) ที่เก็บมากกว่าสารสนเทศประเภทเดียว

อีพรินท์ เป็นเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดการการเก็บรักษาของงานวิจัย  ในรูปของหนังสือ โปสเตอร์ หรือ เอกสารการประชุม มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว แต่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถอ่านและเข้าถึงสารสนเทศ  ผ่านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้สถาบันเก็บ รวบรวม และจัดหาเว็บไซต์เพื่อเป็นการเข้าถึงสารสนเทศให้  ปัจจุบัน มีคลังเก็บมากกว่า 140 แห่งที่ใช้อีพรินท์ในการจัดการ  ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ในประเทศออสเตรเลีย ใช้อีพรินท์เพื่อเป็นที่เก็บรายงานการวิจัยเสมือนเป็นตู้แสดงงานวิจัยที่ เป็นผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์และนักศึกษาระดับ หลังปริญญาโท ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีทั้งก่อนและหลังการประเมินโดยคนในวงการ (peer review) (http://eprint.uq.edu.au/)  และที่มหาวิทยาลัยพิตต์สเบอร์กมี PhiSci Archive เพื่อเก็บรักษาผลงานก่อนการพิมพ์  ในสาขาปรัชญาของวิทยาศาสตร์ (http://philsci-archive.pitt.edu)

อีพรินท์เป็นโอเพนซอส ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตันในประเทศสหราชอาณาจักร (http://software.eprints.org)  เป็นระบบที่ใช้เป็นโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI – Open Archives Initiative)  ซึ่งทำให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างหน่วยเก็บถาวรได้  เมื่อได้มีการลงทะเบียนกับโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิดคลังเอกสารของ สมาชิกนั้นจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บเมทาดาตารวมเข้าเป็นคลังเก็บ ทั่วโลกนั้น  ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าการให้บริการหน่วยงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ทั่ว โลก

การติดตั้งระบบ  สามารถทำตามที่ระบบกำหนดเอาไว้แล้ว (default) ซึ่งช่วยให้เร็วและสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคมากนัก แต่ก็ควรมีทักษะในโปรแกรมอาปาเช (Apache) มายเอสคิวแอล (MySQL) เพิร์ล (Perl) และเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ผู้ดูแลระบบติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเซิร์ฟเวอร์ สั่งให้ทำงานด้วยสคริปท์สและมีการดูแลบ้างเท่านั้น

อีพรินท์สามารถ ทำ งานบนลีนุกซ์ (Linux) โซลารีส (Solaris) หรือบนแมคโอเอสเอ็กซ์ (MacOS/X) เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ลงโปรแกรมอาปาเช (Apache Web server) โดยมีฐานข้อมูลที่ใช้ โปรแกรมมายเอสคิวแอล ในด้านการสนับสนุนทางด้านเทคนิคนั้น อีพรินท์มีเมล์ลิ่งลิสที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้

อีพรินท์มีส่วน ต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) ที่สามารถจะปรับแต่งตามความต้องการได้ ผู้เขียนที่ต้องการส่งผลงานต้องลงทะเบียนก่อนโดยต้องบอกถึงประเภทของงานที่ ส่ง (หนังสือ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ) รวมทั้งลงเมทาดาทาไม่ว่าจะเป็นเค้าร่าง (schema) ใดก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ดูแลตัดสินว่าประเภทของงานใดควรจะถูกจัดเก็บ รวมทั้งเมทาดาทาองค์ประกอบใดบ้างที่ควรลงตามประเภทของงาน รายการใดที่ถูกส่งเข้าไป เจ้าของผลงานจะต้องถูกตรวจสอบ และสารสนเทศที่ถูกส่งขึ้นไปนี้จะถูกเก็บไว้ใน ‘ที่พัก’ (buffer)  ก่อนเพื่อได้รับการทบทวนจากเจ้าหน้าที่ก่อนจะจัดเก็บในระบบในขั้นสุดท้าย

ผู้ใช้สามารถใช้ทางเลือกในการเรียกดูรายการจากหัวเรื่อง ชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ประเภท หรือการเพิ่มเติมครั้งล่าสุด นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นได้จากเขตข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง สาระสังเขป หรือเนื้อหาฉบับเต็ม เขตข้อมูลที่สามารถเป็นตัวกำหนดให้ค้นได้ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบ ตัวอย่างของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของอีพรินท์ สามารถหาดูได้จาก Cogoprints archive (http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/) การแสดงผลการสืบค้นประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์ และจำนวนหน้า ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยการอ่านเนื้อหาฉบับเต็มหรืออ่านสาระสังเขปก่อน ได้โดยมีหัวเรื่องและคำสำคัญประกอบไว้ด้วย ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เทคโนโลยีในประเทศออสเตรเลีย ผู้เข้าใช้และผู้มีส่วนร่วมสามารถเห็นสถิติการเข้าใช้ด้วย (http://eprints.qut.edu.au/)

ดีสเปซ

ดีสเปซเป็นโอเพนซอส ได้รับการพัฒนาโดยห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์และบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด สถาบันหรือหน่วยงานสามารถนำซอฟต์แวรนี้ไปใช้ทำงานได้ดังนี้

  • เก็บและอธิบายสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้กระแสงาน (workflow)
  • เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและค้นคืนรายการที่ต้องการได้
  • สงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัลในระยะยาว

โปรแกรมดีสเปซเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น มากกว่าโปรแกรมอีพรินท์ เนื่องจากดีสเปซมีจุดประสงค์ในการเก็บถาวร เนื้อหาที่มีความหลากหลาย เช่น บทความ ชุดข้อมูล (data sets) รูปภาพ แฟ้มข้อมูลเสียง (audio files) แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (video files) แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ (computer files) และทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอื่นๆ ของห้องสมุด  ดีสเปซเป็นโปรแกรมตัวแรกในการเก็บถาวรเว็บไซต์ โดยทำหน้าที่เก็บตัวของมันเอง (storing self-contained) เอกสารเอชทีเอ็มแอลที่เป็นประเภทคงที่ และดีสเปซยังเป็นสมาชิกในโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI – Open Archives Initiative) อีกด้วย

ดีสเปซเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก คือ มีการส่ง (submit) สารสนเทศจากหลายๆ หน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่า ชุมชน (community) เนื่องจากสถาปัตยกรรมของระบบเลียนแบบมาจากโครงสร้างขององค์กรที่ใช้ดีสเปซ นั่นเอง

ดีสเปซทำงานบนยูนิกซ์ หรือระบบปฏิบัติการประเภทลีนุกซ์ หรือโซรารีส ซึ่งต้องใช้โอเพนซอสตัวอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น อาปาเชเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Web server)  หรือทอมแคท (Tomcat)  จาวาคอมไพเลอร์ และโพสต์เกรสเอสคิวแอล (PostgreSQL)  ในเรื่องของฮาร์ดแวร์นั้น ดีสเปซต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น เอชพี อาร์เอ็กซ์2600 (HR rx2600)  หรือซันไฟร์ 280อาร์ (SunFire 280R) และมีหน่วยความจำและดิสก์ที่มีความจุเพียงพอ การทำงานของดีสเปซต้องใช้ผู้ดูแลระบบที่มีประสบการณ์สูง

ดีสเปซมี ส่วนต่อประสานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ส่งผลงาน (submitters) และผู้ดูแล (administrators) ส่วนต่อประสานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนั้นใช้สำหรับการเรียกดูรายการและการสืบค้น ผู้ใช้สามารถเรียกดูเนื้อหาได้จากชุมชนหรือสถาบันที่มีสิทธิส่งผลงาน ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง หรือปีพิมพ์  มีการสืบค้นแบบพื้นฐาน (basic search) และการสืบค้นแบบขั้นสูง (advanced search) สืบค้นระดับเขตข้อมูลได้อีกด้วย รวมทั้งสามารถแสดงผลการค้นที่เชื่อมโยงไปยังผลงานใหม่ๆ ที่เพิ่งมีการส่งเข้ามา  แต่ในการเข้าใช้ในแต่ละรายการถูกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิในการใช้เท่า นั้น ในปี ค.ศ. 2004 ดีสเปซได้ริเริ่มโครงการใหม่โดยร่วมมือกับกูเกิล (Google) เพื่อให้ผู้ใช้กูเกิลสามารถสืบค้นข้ามมาที่คลังเก็บสารสนเทศของดีสเปซได้

เจ้าของผลงานที่ต้องการส่งผลงานต้องลงทะเบียนก่อน เมื่อส่งแฟ้มข้อมูลที่เป็นผลงานเรียบร้อยแล้ว ต้องใส่เมทาดาตาตามเค้าร่างของดับลินคอร์ (Dublin Core metadata schema) ซึ่งประกอบด้วยเมทาดาตาเกี่ยวกับการสงวนรักษา (preservation metadata) และเมทาดาตาประเภทโครงสร้าง (structural metadata) เมทาดาทาที่ผู้ส่งผลงานต้องใส่ คือ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ ชื่อชุดและหมายเลยรายงาน ตัวระบุ (identifier) ภาษา หัวเรื่อง/คำสำคัญ สาระสังเขป และผู้สนับสนุน (sponsor) มีเพียงองค์ประกอบ 3 ตัวเท่านั้นที่ต้องการคือ ชื่อผลงาน ภาษา และวันที่ส่งผลงาน  ข้อมูลส่วนอื่นๆ ระบบของดีสเปซจะทำให้โดยอัตโนมัติหรือผู้ดูแลเป็นผู้บันทึก

ดีสเปซมี ระบบการให้สิทธิแก่กลุ่มผู้ใช้  ผู้ดูแลสามารถเจาะจงผู้มีสิทธิในการส่งผลงาน ผู้ประเมิน (review)  ผู้แก้ไข (modify)  และผู้บริหารชุมชนหรือทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่ผลงานจะถูกเก็บลงในคลังเอกสารจะต้องผ่านกระบวนการทบทวน (review process)  กระแสงานในดีสเปซมีการทบทวนหลายระดับ ผู้ประเมิน (reviewer) สามารถตีคืนผลงานที่พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้รับรอง (approver) เป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการส่งผลงาน ในเรื่องของการผิดพลาดในด้านต่างๆ เช่น การลงเมทาดาทา และบรรณธิกรณ์เมทาดาทา (Metadata editor) เป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมทาดาทา

โปรแกรมดีสเปซเป็น โปรแกรมที่รับประกันว่าข้อมูลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปก็ตาม ดีสเปซเก็บข้อมูลโดยเก็บรูปแบบบิตสตรีมของแฟ้มข้อมูล (bitstream format registry) ถ้ารายการที่ส่งมารายการใดไม่อยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้  ผู้ดูแลระบบต้องตัดสินใจว่ารูปแบบนั้นควรถูกขึ้นทะเบียนเอาไว้หรือไม่ ซึ่งรูปแบบที่กำหนดไว้มี 3 แบบ คือ รูปแบบที่ 1 คือ  Supported หมายถึง  รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีการประกาศเป็นมาตรฐาน เช่น ทีฟ (TIFF) เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) หรือรูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ผู้คิดค้นได้แจกแจงรายละเอียดรูปแบบของแฟ้ม ข้อมูลให้สาธารณชนรับรู้ เช่น พีดีเอฟ (PDF) รีฟ (RIFF)  ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาในระยะยาว รูปแบบที่ 2 คือ Known หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีการใช้กันในหมู่มาก  แต่ผู้คิดไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนรับรู้  และรูปแบบที่ 3  คือ Unsupported  หมายถึง รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ใช้กันน้อย เช่น แฟ้มข้อมูล CAD/CAM หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม เป็นต้น

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ เว็บไซต์ของดีสเปซ ในการหาคู่มือการติดตั้งโปรแกรม  การอภิปรายในหัวข้อและกลุ่มเมลลิ่งลิส สถาบันสามารถมีส่วนร่วมในสมาพันธ์ดีสเปซ (DSpace Federation) (http://dspace.org/federation/index.html) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริหารและผู้ออกแบบระบบมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

การเปรียบเทียบศักยภาพของล็อคคิส อีพริ้นท์ และดีสเปซ

การเก็บถาวรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ยังคงอยู่ในระยะแรกเริ่ม แต่อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือสำหรับห้องสมุดขนาดใหญ่และห้องสมุดขนาดเล็กเพื่อดำเนินโครงการ การเก็บถาวร  โครงการ การเก็บถาวรไม่ว่าโครงการใดก็ตามต้องใช้เวลา  การวางแผน และความรู้ทางเทคนิค ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าห้องสมุดสามารถนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ได้ตรงกับความ ต้องการและตรงกับทรัพยากรหรือไม่ โครงการล็อคคิสเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้สำหรับห้องสมุดที่ไม่มีเนื้อหา เป็นของตนเองที่จะเก็บในระยะยาว แต่ต้องการมีส่วนร่วมในความพยายามเก็บรักษาผลงานวิทยาศาสตร์ในระยะยาว ประเภทของข้อมูลที่โปรแกรมล็อคคิส สามารถสงวนรักษาได้มีจำกัดมากเนื่องจากสารสนเทศที่มีการพิมพ์เป็นคาบที่สม่ำ เสมอเท่านั้นจึงเหมาะที่จะเก็บด้วยล็อคคิส  อย่างไรก็ตาม ยังมีความพยายามที่จะคิดค้นให้ล็อคคิส สามารถเก็บสารสนเทศประเภทอื่นๆ ได้มากกว่าเก็บแค่วารสาร ล็อคคิสเป็นโปรแกรมที่ง่ายและถูกว่าอีพรินทส์และดีสเปซ นอกเหนือไปกว่านี้ ล็อคคิสได้เปิดโอกาสในการค้นหาวิธีการแก้ไข  เพื่อการแก้ปัญหาของการสงวนรักษาเนื้อหาในระยะยาวผ่านการย้ายและการสำเนา ข้อมูล

สถาบันที่ต้องการเก็บรักษานอกเหนือจากวารสารสามารถใช้โปรแกรม อีพรินท์และดีสเปซ เพราะทั้ง 2 โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับสถาบันที่ต้องจัดหาช่องทางในการเข้าถึง สารสนเทศที่ผลิตจากหน่วยงานในสถาบันนั้นๆ เอง เพราะฉะนั้นทักษะทางเทคนิคเป็นเรื่องจำเป็นในการติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมดีสเปซ ซึ่งเก็บสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ได้ โปรแกรมอีพรินท์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเก็บรักษาสารสนเทศในเนื้อหา เฉพาะวิชา ขณะที่ดีสเปซมีความเหมาะสมโดยเฉพาะกับสถาบันที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความคาดหวังในการเก็บสารสนเทศในระดับใหญ่จากภาควิชาที่มีความหลากหลาย  ห้องปฏิบัติการ และชุมชุนอื่นๆ ในสถาบัน

*เรียบเรียงจาก Prudlo, Marion.”E-Archiving: an overview of some repository management software tools.” ARIADNE, issue 43 (April 2005). Available: http://www.ariadne.ac.uk/issue43/prudlo/ 7/15/2005 6:30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s