ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของ K4D

สถาบัน Knowledge for Development (K4D) ของธนาคารโลกได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานของประเทศต่างๆ โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่ในอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย คือ ไต้หวัน (อันดับที่ 18) สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

10 Soical Networking in Libraries Trends for 2010

10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

1. มีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น
2. มีการให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยเฉพาะในปลายปี 2010
3. จำนวนเว็บไซต์ที่เป็น social network เติบโตขึ้นจำนวนมากและแพร่ขยายวงไปยังห้องสมุดมากขึ้น
4. มีการใช้ application บน Google มากขึ้น เช่น Google Wave และโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายๆ กัน
5. ยังคงมีการใช้ Google Book กันมากอยู่
6. เว็บไซต์ของห้องสมุดจะมีความเป็นเว็บ 2.0 มากขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ของห้องสมุดได้มากขึ้น
7. มีการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มากขึ้น และมีความเป็น social networking มากขึ้นในการสอนผู้ใช้ห้องสมุดและในการรับรู้สารสนเทศมากขึ้น
8. ห้องสมุดมีการใช้ podcast และ itune เพื่อให้ในการสื่อสารกับผู้ใช้มากขึ้น
9. ห้องสมุดหลายแห่งมีการสอนการใช้ social networking ให้กับผู้ใช้ห้องสมุดมากขึ้น
10. การนำ social networking มาใช้ในห้องสมุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าความบันเทิง และยังเป็นช่องทางการตลาดให้กับห้องสมุดอีกด้วย