10 Soical Networking in Libraries Trends for 2010

10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

1. มีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น
2. มีการให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยเฉพาะในปลายปี 2010
3. จำนวนเว็บไซต์ที่เป็น social network เติบโตขึ้นจำนวนมากและแพร่ขยายวงไปยังห้องสมุดมากขึ้น
4. มีการใช้ application บน Google มากขึ้น เช่น Google Wave และโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายๆ กัน
5. ยังคงมีการใช้ Google Book กันมากอยู่
6. เว็บไซต์ของห้องสมุดจะมีความเป็นเว็บ 2.0 มากขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ของห้องสมุดได้มากขึ้น
7. มีการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มากขึ้น และมีความเป็น social networking มากขึ้นในการสอนผู้ใช้ห้องสมุดและในการรับรู้สารสนเทศมากขึ้น
8. ห้องสมุดมีการใช้ podcast และ itune เพื่อให้ในการสื่อสารกับผู้ใช้มากขึ้น
9. ห้องสมุดหลายแห่งมีการสอนการใช้ social networking ให้กับผู้ใช้ห้องสมุดมากขึ้น
10. การนำ social networking มาใช้ในห้องสมุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าความบันเทิง และยังเป็นช่องทางการตลาดให้กับห้องสมุดอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s