ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของ K4D

สถาบัน Knowledge for Development (K4D) ของธนาคารโลกได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานของประเทศต่างๆ โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่ในอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย คือ ไต้หวัน (อันดับที่ 18) สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s