Applied ICT for Executive Librarians

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง
Continue reading