Peer Assist

Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Learning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน

Peer assist แตกต่างจาก Peer review

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้มีความเข้าใจชัดเจนระหว่างทีมที่ร้องขอและทีมช่วยเหลือว่า คำทั้งสองคำ มีความแตกต่างกัน

Peer review

 • เพื่อตัดสินผลงาน
 • เป็นการประเมินผลงาน
 • งาน คือ วิจารณ์ผลงาน
 • ผู้วิจารณ์ถูกเลือกจากผู้อื่น
 • เพื่อการประเมินที่ดี
 • รายงานถูกส่งไปยังฝ่ายบริหาร

Peer assist

 • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
 • เป็นความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
 • งาน คือ เรียนรู้จากทีมที่ช่วยเหลือ
 • ทีมงาน เลือกทีมผู้ช่วยที่คิดว่าจะช่วยเหลือได้เอง
 • เพื่อการแก้ปัญหา
 • รายงานและคำแนะนำอยู่เพียงภายในกลุ่มเท่านั้น

ประโยชน์ของ Peer assist:

 1. เมื่อเริ่มงาน กิจกรรม โครงการ และเมื่อต้องการคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
 2. เมื่อพบปัญหาที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเคยประสบแล้วในอดีต
 3. เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น เป็นเวลานานแล้ว
 4. เมื่อกำลังวางแผนทำโครงการที่กลุ่มอื่นเคยทำสำเร็จลุล่วงแล้ว

การเรียนรู้แบบ Peer assist ทำได้โดย:

 1. สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการทำ Peer assist เพื่ออะไร ปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือคืออะไร
 2. แลกเปลี่ยนแผนการทำ Peer assist ให้ทีมงานอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไข เพื่อหาผู้ที่รู้ในปัญหาดังกล่าว
 3. กำหนด Facilitator ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. กำหนดตารางเวลาของ Peer assist เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาพอที่จะทำบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
 5. เชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีทักษะที่หลากหลาย ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ Peer assist ดำเนินได้ดีกับคน 6-8 คน อย่าให้มีกลุ่มใหญ่เกิน เพราะจะทำให้ไม่โอกาสได้แสดงความเห็นหรือประสบการณ์
 6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ  กล่าวคือ การทำ Peer assist นั้นจะต้องมองให้ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าที่จะใช้คำตอบสำเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง
 7. วางแผนเวลาสำหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ)
 8. สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 9. วางแผนเหตุการณ์เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องและการรับฟัง
 10. ให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงแผนงานที่ต้องการทำ
 11. สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยได้ซักถามในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้
 12. ให้ทีมผู้ช่วยได้นำเสนอมุมมองความคิด เพื่อให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ นำสิ่งที่ได้ฟังไปวิเคราะห์
 13. ใช้สำหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บรรณานุกรม:

“Peer Assist” [Online]. Available:http://www.kstoolkit.org/Peer+Assists.  Assessed 20110209.

Collison, Chris and Parcell, Geoff. 2004. “Learning from your peers – somebody has already done it”. Learning to Fly. Oxford : Capstone.

Dixon, Nancy M. 2000. Peer assist : guidelines for practice. [Online]. Available: http//www.commonknowledge.org/userimages/resources_peer_assist_guidellines+.pdf. accessed 20110210.

“Peer Assist: ผู้ช่วย (ที่) จำเป็น.” 2554. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://kumalek.spaces.live.com/blog/cns! A18BD56D493E53F8!659.entry. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s