สแควก! (Squawk!) บทเรียนความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉบับผู้จัดการนกนางนวล

ผู้เขียนเขียนถึงการบริหารงานผ่านนกนางนวลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสมาชิก ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ไม่ดีของผู้จัดการนก นางนวล แต่ก็ยังคิดได้และยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำที่ยิ่ง ใหญ่ด้วยคุณธรรม 3 ประการ

1. นกนางนวลสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการโฉบเข้าไปจัดการลูกทีมให้อยู่ใน ร่องในรอย แต่ถ้าเป็นผู้จัดการที่เหนือชั้น จะทำให้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น โดยให้มีความแน่ใจว่า มีการกำหนดความคาดหวังอย่างถูกต้องตรงกัน
2. นกนางนวลไม่ค่อยแวะเวียนมาดูแล จึงก่อให้เกิดปัญหาวุ่นวายตามมาอย่างมากมาย แต่ผู้จัดการเหนือชั้นจะหมั่นทำการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีอยู่เสมอ
3. ผู้จัดการนกนางนวลบริหารผลงานของทีมด้วยการด่าว่าเกรี้ยวกราด แต่ผู้จัดการที่เหนือชั้นหมั่นแสดงความเห็นเชิงบวกและลบตามสมควร

ความคาดหวังที่ถูกต้องตรงกัน:
ต้องมีการพิจารณาแล้วว่า สิ่งที่ต้องการจากลูกน้องคืออะไร และจะวัดประเมินผลงานของพวกเขาอย่างไรในอนาคต ทำความตกลงและข้อผูกพันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าในอันดี:
มีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อง สังเกตสิ่งที่ลูกน้องพูดและกระทำ เปิดปากคุยเรื่องงานกันอย่างตรงไปตรงมา การสื่อสารจะเป็นที่เข้าในกันได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นถี่ๆ และใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน

การบริหารผลงาน:
ให้ความสนใจต่อผลงานของลูกน้องทุกคน ชมเชยบ่อยๆ แสดงออกอย่างชัดเจน การบริหารผลงานอย่างสม่ำเสมอด้วยการผลักดัน ด้วยการส่งเสริมความพยายาม หรือการกระทำที่ประสบผลสำเร็จ และคอยปรับการกระทำที่ออกนอกลู่นอกทาง

สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.SeagullManager.com ประกอบด้วยบทความ บททดสอบ ที่ช่วยชี้ให้เห็นว่า คุณจะกลายเป็นนกนางนวลเมื่อไร และมี Goal Tracking System ที่ช่วยคุณวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของตัวเองได้ในคราวเดียวกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s