SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC
Continue reading

การทำความสะอาดข้อมูล

Data cleansing หรือ data cleaning หรือ data scrubbing หมายถึง การทำความสะอาดข้อมูล เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น จึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกไป เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ

การทำความสะอาดข้อมูล เกิดขึ้นเนื่องจาก มีความไม่สอดคล้องของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูล หรือการให้ความหมายของข้อมูลที่จัดเก็บแตกต่างกัน ยิ่งต้องมีการบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น คลังข้อมูล หรือหลายฐานข้อมูล จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิด “ข้อมูลที่ไม่สะอาด” ขึ้น อ่านรายละเอียดของบทความ

การคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

อ่านบทความฉบับเต็ม