การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของห้องสมุด

ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีทรัพย์สินในรูปของทรัพยากรสารสนเทศ จำเป็นต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของห้องสมุด เหตุการณ์ดังกล่าว หมายรวมถึง เหตุการณ์อันเกิดอย่างไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุทราย เป็นต้น หรือจากกระทำของมนุษย์ เช่น การจลาจล การก่อการร้าย ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล ท่อน้ำแตกเป็นต้น ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจบลงภายในเวลาไม่นานนัก แต่ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ ควรหาทางรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น อ่านรายละเอียดของบทความ