เช็ค Rating (ความเสี่ยง) ของห้องสมุด

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ ศูนย์บริการสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ในบทความนี้ ได้รวบรวมตัวอย่างรายการความเสี่ยงของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางสำรวจหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในห้องสมุดของตนเอง และเพื่อจะได้บริหารจัดการในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

อ่านบทความฉบับเต็ม

เรตติ้งภาพยนตร์

20121224-poster-rating-200x300ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้จัดประเภทหรือเรตติ้งของภาพยนตร์ ดังนี้

 • ภาพยนตร์ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู
  ลักษณะของภาพยนตร์ : ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดี สร้างความเข้าใจในการพัฒนาสังคม ครอบครัวและคุณภาพชีวิต หรือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปกครองหรือประวัติศาสตร์ของชาติ
 • ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป
  ลักษณะของภาพยนตร์ : ให้ความรู้ หรือมีีประโยชน์ในการดำรงชีวิต หรือให้ความบันเทิง ไม่มีเนื้อหาในลักษณะน่่ากลัว สยองขวัญ หรือลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจูงใจให้หลงเชื่อ หรือแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง ทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม หรือลามกอนาจาร หรือเสนอวิธีการใช้สารเสพติดหรือวิธีการก่ออาชญากรรม หรือใช้ภาษาไม่เหมาะสม หยาบคายหรือลามก
 • ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
  ลักษณะของภาพยนตร์ : ไม่มีเนื้อหาในลักษณะที่น่ากลัว สยองขวัญ  หรือลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือขนบ ธรรมเนียมประเพณีหรือจูงใจให้หลงเชื่อ หรือแสดงพฤติกรรมที่ รุนแรง ทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม หรือลามกอนาจาร หรือแสดงวิธีการก่ออาชญากรรม หรือการใช้อาวุธที่อาจเกิดการเลียนแบบ หรือเสนอวิธีการใช้สารเสพติดหรือวิธีการก่ออาชญากรรม หรือใช้ภาษาไม่เหมาะสม หยาบคายหรือลามก
 • ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  ลักษณะของภาพยนตร์ : ไม่มีเนื้อหาในลักษณะที่น่ากลัว สยองขวัญ  หรือลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือขนบ ธรรมเนียมประเพณีหรือจูงใจให้หลงเชื่อ หรือแสดงพฤติกรรมที่ รุนแรง ทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม หรือลามกอนาจาร หรือแสดงวิธีการก่ออาชญากรรม หรือการใช้อาวุธที่อาจเกิดการเลียนแบบ หรือเสนอวิธีการใช้สารเสพติด
 • ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  ลักษณะของภาพยนตร์ : ไม่มีเนื้อหาที่แสดงการมี เพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศหรือแสดงวิธีการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงหรือแสดงวิธีการใช้สารเสพติด ซึ่งอาจจูงใจหรือส่งเสริมให้เกิดการเลียนแบบ
 • ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู
  ลักษณะของภาพยนตร์ : มีลักษณะแสดงการมีเพศ สัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือผู้อื่น หรือแสดงวิธีการก่ออาชญากรรมซึ่งอาจจูงใจหรือส่งเสริมให้เลียนแบบ หรือแสดงวิธีการใช้สารเสพติด หรือลัีทธิหรือคำสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือขนบ ธรรมเนียมประเพณีหรือจูงใจให้หลงเชื่อ
 • ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร
  ลักษณะของภาพยนตร์ : เนื้อหากระทบกระเทือนต่อ สถาับันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ หรือแสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ หรือก่อให้แตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือสาระสำคัญของเรื่อง เป็นการเหยียดหยามหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่เคารพต่อปูชนีย บุคคล ปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุ หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

การฉายภาพยนตร์โดยไม่แจ้งประเภท ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในบริเวณโรงภาพยนตร์ จะมีความผิดตามกฎหมาย คือ นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ต่อวัน (มาตรา 69)

รายการอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม. “เรื่องน่ารู้ของกระทรวงวัฒนธรรม” หน้า 164 ใน ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดน่าน. กรุเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2555.

กระทรวงวัฒนธรรม. โปสเตอร์เรตติ้งภาพยนตร์. 2555. http://www.culture.go.th/subculture10/images/stories/content/poster_rating.jpg สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2555

ระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติของห้องสมุด Mansueto แห่ง University of Chicago

Joe and Rika Mansueto Library แห่ง University of Chicago ได้นำระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติ (Automated storage and retrieval system – ASRS) มาใช้กับการจัดเก็บและการค้นหาหนังสือจำนวนมากที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดิน

บริษัท Dematic ได้สร้างระบบนี้ให้กับห้องสมุดจำนวน 17 แห่งทั่วโลก แต่สำหรับ University of Chicago นี้ถือว่ามีความซับซ้อนมากที่สุด และยังมีห้องสมุดอีก 3 แห่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยระบบ ASRS ที่นำมาใช้ที่ Joe and Rika Mansueto นี้ถูกมาใช้กับชั้นหนังสือที่สร้างอยู่ใต้ดิน ชั้นบนเป็นที่นั่งอ่าน ออกแบบโดย Helmut Jahn ครอบด้วยกระจก 700 บาน มองจากภายนอกดูเหมือนรูปไข่ (ติดตามอ่าน เนื้อหาฉบับเต็มของบทความ ระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติของห้องสมุด Mansueto แห่ง University of Chicago)