เช็ค Rating (ความเสี่ยง) ของห้องสมุด

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ ศูนย์บริการสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ในบทความนี้ ได้รวบรวมตัวอย่างรายการความเสี่ยงของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางสำรวจหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในห้องสมุดของตนเอง และเพื่อจะได้บริหารจัดการในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

อ่านบทความฉบับเต็ม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s