ห้องสมุดอัตโนมัติ

คำว่า ห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มาปรับเปลี่ยนหรือมาแทนที่ระบบมือ (manual) ของห้องสมุด เพื่อช่วยให้การทำงานของฝ่ายต่างๆ ในห้องสมุด สามารถทำงานเชื่อมโยงประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องทำงานแบบเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง เป็นการลดขั้นตอนนการทำงาน ลดความผิดพลาดในการบริการที่เกิดจากคน

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ของการทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ช่วยลดการทำงานแบบเดิมหลายๆ ครั้ง และลดการใช้ทรัพยากร ก็คือ การทำบัตรรายการ Continue reading

บริการจ่ายรับหนังสือ/บริการยืมคืนหนังสือ

Circulation service หรือ Library circulation หรือ Library lending การบริการยืม-คืน ทรัพยาการสารสนเทศของห้องสมุด นับว่าเป็นบริการหลักและสำคัญของห้องสมุด งานบริการยืม-คืน ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การทำทะเบียนสมาชิก การทำบัตรสมาชิก การต่ออายุบัตรสมาชิก แต่เดิมที่ห้องสมุด ยังมิได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องมีการทำทะเบียนสมาชิก ทำบัตรสมาชิก และต่ออายุบัตรสมาชิกเอง เมื่อมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ทะเบียนสมาชิกสามารถนำจากฝ่ายทะเบียน หรือฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานมาใช้ได้ทันที เพียงแต่มีการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้ทันสมัย เช่น สมาชิกหมดสภาพการเป็นสมาชิก เนื่องจากจบการศึกษา สมาชิกพ้นสภาพจากที่ทำงาน เป็นต้น และสามารถตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมระหว่างยังมีสภาพเป็นสมาชิก ส่วนบัตรสมาชิกมักทำเป็นลักษณะสมาร์ทการ์ด
Continue reading