กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม : Creative Innovation Thinking

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ได้จัด  TSP Talk เรื่อง “กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม : Creative Innovation Thinking” โดย อาจารย์ ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ภูมิพร ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม หรือ Innovation เป็นสูตรจำง่ายๆ ว่า Idea + Know how = Innovation

ดังนั้น เวลาที่จะทำอะไร ต้องเห็นภาพรวม เห็น output สุดท้าย แล้วถึงวางแผนว่าจะต้องเตรียมอะไร ทำอะไรบ้าง ใส่อะไรเข้าไปจึงจะบรรลุภาพรวมหรือ output สุดท้ายนั้นๆ

จะเห็นได้ว่า บริษัทที่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้นั้น มีการทำวิจัยและพัฒนาหรือ R & D อยู่ จึงต้องมี value creation คิดถึงผู้ใช้ ผลิตอะไรออกมาให้โดนใจผู้ใช้ ต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นก่อนแล้วมูลค่าจะตามมา ส่วนที่ผลิตออกมาให้โดนใจผู้ใช้ ก็จะมีนวัตกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

ระดับของนวัตกรรม มี 3 ระดับ คือ
1. Incremental innovation เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภค ว่าต้องการอะไรสร้างตามนั้น
2. Next generation เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เป็นการรวมระดับที่ 1 และ 3
3. Breakthrough เป็นการสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนมากสุด ท้าทายพฤติกรรมของผู้บริโภค

นักวิจัย วิจัยงานออกมาแล้ว ไม่สามารถนำผลงานวิจัยออกมาในเชิงพาณิชย์ได้ เพราะนักวิจัย ถูกสอนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ทำงานวิจัย คิดประดิษฐ์แล้ว ใครจะเอาไปใช้ต่อ มีองค์ความรู้ แต่บางทีมองไม่ออก ต้องให้คนอื่นช่วยบอก หรือทำแล้ว แต่ทำไม่สุด ควรส่งออกไปให้คนอื่นต่อยอด (Open) ซึ่งกระบวนการผลิตจนถึงเชิงพาณิชย์จะมีภาพเป็น

Idea –> Prototype –> Pilot –> Production –> Commercialization
วิทย์                                    วิศว                                        ธุรกิจ

Quantum Thinking มีไอเดีย คิดไอเดียใหม่ๆ จะมีกระบวนการให้ไอเดียนี้สำเร็จได้อย่างไร  ความคิดสร้างสรรค์ ต้องมองให้ออกเป็นนิสัย เป็นสิ่งที่ต่อยอดออกไปเรื่อยๆ

ทักษะสำคัญ 6 ประการ คือ

1. Personal mastering เก่งในสิ่งที่เราเก่งจริง
2. Intuition มีหลักคิด มองเห็นว่าใช้ได้เลย
3. Mastery of context ตีความเรื่องราวโดยใช้เรื่องราวนั้นๆ เห็นภาพอนาคต
4. Context integration สามารถเอามาผสมผสานกันได้
5. Creation synthesis เริ่มเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้
6. Hyper-acclerated information processing ตีความ แปลงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ดังนั้น ต้องมีการสร้างนิสัยของคนในองค์กรให้เกิดก่อน มีการสร้าง creative team ให้เกิดกระบวนการ know, share, learn & working together ต้องเอาไปใส่ใน corporate value ยกตัวอย่างของบางบริษัทที่มีกระบวนการที่เรียกว่า 3R’s โดย R ทั้ง 3 หมายถึง Rapid, Rough และ Right พูดง่ายๆ คือ สร้างเร็ว ไม่ต้องเป๊ะ แต่ถูกต้อง

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความสามารถในการสังเคราะห์เชื่อมโยง 4P นี้ เข้าด้วยกัน คือ Personal, Psychometric, Process และ Product

ผู้เขียนได้มอบรายการอ้างอิง ไว้ให้ด้วย เผื่อสนใจไปศึกษาหรืออ่านเพิ่มเติม แต่ส่งรายชื่อหนังสือข้างต้นให้เห็นกันชัดๆ อีกที

Different Thinking : Creative Strategies for Developing the Innovative Business (by Anja Foerster & Peter Kreuz)

The New Age of Innovation : Driving Cocreated Value Through Global Networks (by C.K. Prahalad and M.S. Krishnan)

Managing Technological Innovation : Competitive Advantage from Change (by Frederik Betz)

Open Service Innovation : Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era (by Henry Chesbrough)

Quantum Leap Thinking : An Owner’s Guide to the Mind (by James Mapes)

Strategic Management of Technological Innovation (by Melissa Schilling)

The Power of Co-creation : Build It with Them to Boost Growth, Productivity, and Profits (by Venkat Ramasawamy and Francis Gouillart)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s