ควรลงพิมพ์ หรือเป็นบรรณาธิการ ในวารสารที่เป็น Open Access หรือไม่

จากการประชุมวิชาการประจำปีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ประจำปี 2556 ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน นั้น รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ วิทยากรท่านหนึ่ง ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อเรื่อง ผลงานวิชาการจอมปลอมใน Open Access (สไลด์การบรรยายของอาจารย์สามารถติดตามได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/4134-predatory-publishers.html) ได้กรุณาส่งบทความเรื่อง Should I publish in, or be an editor for, an Open Access (OA) journal?: a brief guide (http://scitech.sla.org/pr-committee/oaguide/) มาให้เพิ่มเติมค่ะ

คลังคำ ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

20130614-Thesaurusคลังคำ ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Thesaurus in Information Storage and Retrieval Context โดย นฤมล ปราชญโยธิน จากหน้าคำนำ อาจารย์นฤมลได้จัดทำตำราเล่มนี้ขึ้น เพื่อประมวลองค์ความรู้อย่างรอบด้านเกี่ยวกับคลังคำ (thesaurus) ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นภาษาดรรชนี ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับคลังคำในวงการภาษาและวรรณกรรม ถ้ามีคำเกี่ยวกับภาษาดรรชนี บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ คงจะทราบกันดีว่าภาษาดรรชนี คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการจัดเก็บและค้นค้นสารสนเทศ น่าสนใจในการศึกษาองค์ความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นตำราที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ติดตามหาอ่านและศึกษาได้เลยค่ะ เพราะตำราภาษาไทยเกี่ยวกับธิซอรัสหรือคลังคำ และที่เน้นบริบทเกี่ยวกับวิชาชีพของบรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ นั้น เพิ่งเห็นเล่มนี้ค่ะ