Blog (บล็อก)

Blog (บล็อก) หรือ weblog (เว็บบล็อก) มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ web (World Wide Web) และ log (หมายถึง การบันทึก) เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อบันทึกหรือเขียนเรื่องราวต่างๆ สร้างได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง นอกจากเขียนเรื่องราว แล้วยังสามารถใส่ภาพ ทำลิงก์ไปยังแหล่งอื่่นๆ แนบไฟล์ และลูกเล่นอื่นๆ ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบโดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเรื่องนั้นๆ ได้ มีการจัดหมวดหมู่เรื่องที่เขียน และใส่คำค้น (tag) การเรียงลำดับของเรื่องจะเรียงตามลำดับเวลาที่เขียนเนื้อหา

การเขียนบล็อกอาจเขียนในลักษณะเป็นบล็อกส่วนตัว เขียนหรือบันทึกเรื่องราว และเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือบล็อกที่สร้างขึ้นโดยองค์กร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หรือภายนอกองค์กรและเปิดกว้างให้ภายนอกแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอความเห็นเข้ามาได้

ในการจัดการความรู้ นิยมใช้บล็อกเป็นเครื่องมือหนึ่งหรือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ด้วยลักษณะของบล็อก เป็นการบันทึกเรื่องราว ซึ่งสามารถเพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาหรือเรื่องราวนั้นๆ และเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น โดยดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล (Tacit knowledge)แสดงออกมาทางการบันทึกและแสดงความคิดเห็นนั้นๆ  ซึ่งถ้าไม่มีเครื่องมือหรือเวทีในลักษณะนี้ อาจจะไม่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้บุคลากรในองค์กรส่งผ่านความรู้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรที่จะต้องพยายามผลักดันให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการเขียนด้วย บล็อกจึงเป็นเครื่องมือตั้งแต่การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) และการนำความรู้ไปใช้ (Applying Knowledge)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s