ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด

ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด จาก บทความ เรื่อง Uncertainty and the future of libraries โดย Daniel W. Rasmus ผู้เขียน เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการวางแผนกลยุทธ์อิสระ ที่ช่วยวางแผนอนาคตขององค์กร เป็นผู้วิจัยถึงอนาคตของธุรกิจและการศึกษาของบริษัทไมโครซอฟท์ ซิสโก และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง Rumus สอนวิชา Social media และทางกลยุทธ์ที่ Bellevue College

Rasmus ได้ตั้งเป็นคำถาม 11 ข้อ  ที่จะเกี่ยวกับอนาคตของห้องสมุดที่อาจจะหมดยุคไปเลย ทั้ง 11 ข้อ มีดังนี้

 1. How will we acces information?
 2. How will we represent books?
 3. How low, or how high, can computer memory go?
 4. How will we represent knowledge?
 5. How will we find stuff?
 6. What do we hire a library to do?
 7. What will we need to know?
 8. What will be the role of place?
 9. How will we measure success?
 10. Who will decide what to trust and who will censor?
 11. What rights management model will predominate?

ติดตามอ่านรายละเอียดถึง 11 คำถามเพื่อจะได้เตรียมตัวตั้งรับได้ที่  http://www.infotoday.com/cilmag/dec13/Rasmus–Uncertainty-and-the-Future-of-Libraries.shtml

Collection analysis (ตอนที่ 4)

WorldCat Collection Analysis (WCA) เป็นบริการหนึ่งของ OCLC หรือ Online Computer Library Center, Inc ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราว 75,000 แห่งWorldCat Collection Analysis (WCA) คือ การวิเคราะห์ Collection ของห้องสมุด เพื่อจะได้ทราบจุดแข็ง และจุดอ่อนของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุด เห็นความความโดดเด่น และซ้ำซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ และนำผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดในกลุ่มเดียวกัน Continue reading