การสร้างรหัสผ่านที่ดี : ข้อแนะนำสำหรับบรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด

Jessamyn West แนะนำการสร้างรหัสผ่านที่ดีให้แก่บรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด จากบทความ How to Use Better and Stronger Passwords for Yourself and Your Patrons ซึ่งตีพิมพ์ใน Computers in Libraries ปีที่ 24 ฉบับ 2 เดือนมีนาคม 2014 หน้า 19-21 หรือติดตามอ่านได้ที่ http://www.infotoday.com/cilmag/mar14/West–How-to-Use-Better-and-Stronger-Passwords-for-Yourself-and-Your-Patrons.shtml

ผู้ เขียนซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการของ MetaFilten.com ได้เขียนบทความนี้ เพื่อนำเสนอแนวทางสร้างรหัสผ่านให้กับบรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด ครอบคลุมในเรื่องความสำคัญของความปลอดภัยของรหัสผ่านในการป้องกันการรุกล้ำ จากบุคคลอื่นและการกระทำอันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เคล็ดลับสำหรับการสร้างรหัสผ่านที่ดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s