สำนักหอสมุด มธ. ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นสมาชิก WorldCat

นับตั้งแต่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สมัครเป็นสมาชิกบอกรับฐานข้อมูล OCLC WorldCat Local ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากห้องสมุดที่ใช้บริการด้วยการสืบค้นแบบ Single search นับเป็นการขยายพรมแดนการเข้าถึงและการให้บริการจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก และสำนักหอสมุดได้นำข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศขึ้นให้บริการบน WorldCat ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้น

ในปี พ.ศ. 2557 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเป็นสมาชิก WorldCat ILL Service ซึ่งเป็บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นสมาชิก เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดต่างๆ ระหว่างประเทศ ห้องสมุดที่เป็นสมาชิก WorldCat ILL Service สามารถให้ยืมหรือขอยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในเครือข่าย OCLC ได้ตลอดเวลาโดยรายละเอีดและรูปแบบการบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการให้บริการขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s