จดหมายเหตุ

ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องการดำเนินงานหอจดหมายเหตุ เลยขุดๆ หาข้อมูล เพื่อเสริมความรู้จากที่ตัวเองมีอยู่ แต่ก็ขอนำข้อมูลในด้านต่างๆ มาเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ (คงมีมาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ค่ะ)

การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุ งานจดหมายเหตุ

กรมศิลปากร. (2542). วิชาการพื้นฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

กรรณิกา ชีวภักดี. (2543). “หอจดหมายเหตุแหล่งข้อมูลราชการสู่สาธารณะ”. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 5,5 (มิ.ย.) : 29-30

จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์. (2553). “การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ และการทำลายเอกสารราชการ”. ศิลปากร 53,2 (มี.ค.-เม.ย.) : 38-53

ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. (2525). จดหมายเหตุ : การจัดและบริการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวเรือง แนวทอง. (2544). “การจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติ ELIB (Electronic Library on Web)”.จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 5(มิ.ย.-พ.ค.) : 13-14

ดาวเรือง แนวทอง. (2549). “การบริหารและดำเนินงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวเรือง แนวทอง. (2548). “แนวทางการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”. จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 8 (มิ.ย. 2547-พ.ค. 2548) : 98-108

ดาวเรือง แนวทอง. (2545). “อาคารหอจดหมายเหตุ ในภูมิภาคเขตร้อน”. โดมทัศน์ 23,2(ก.ค.-ธ.ค.) : 54-66

ทรงสรรค์ นิลกำแหง. (2517). “การบริหารงานจดหมายเหตุในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล เจริญเผ่า. (2529). “หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : แนวทางเพื่อการเริ่มต้น”. วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8, 2 (ต.ค.) : 38-44

นัยนา แย้มสาขา และพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ. (2555). “การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย คณะทำงานเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและฟื้นฟูเอกสารจดหมายเหตุแห่งอาเซียน ครั้งที่ 2”. ศิลปากร 55,1(ม.ค.-ก.พ.) : 46-59

บุศยารัตน์ คู่เทียม. (2546). “สถาบันจดหมายเหตุ”. ศิลปากร 46,3 (พ.ค.-มิ.ย.) : 55-65

เบญจา รุ่งเรืองศิลป์. (2553). “งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”. วารสารห้องสมุด 54,1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 39-50

ปถพีรดี. (2546). จดหมายเหตุแห่งชาติ

ประสิทธิ์ รัตนพันธ์. (2545). “จดหมายเหตุ”. วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 41-45

พิมล เมฆสวัสดิ์. (2541). การจัดสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมสรวง พฤติกุล. (2539). หลักและแนวปฏิบัติงานจดหมายเหตุสำหรับภาครัฐและเอกชน. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์. (2532). การสำรวจบุคลากร ด้านห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศและจดหมายเหตุในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

เหลาทอง สุริยะ. (2550). “บทบาทของงานจดหมายเหตุต่อองค์การ”. อินฟอร์เมชั่น 14,1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 80-87

Bradsher, James Gregory, (ed). (1988).Managing archives and archival institutions. Chicago : University of Chicago Press

Cook, Michael. (1989). A “MAD” user guide : how to set about listing archives : a short explanatory guide to the rules and recommendations of the Manual of archival description. Aldershot, Hants, : Gower

Cook, Michael. (1993). Information management and archival data. London : Library Association Publishing

Cook, Michael. (1986). The management of information from archives. Aldershot, Hans. : Gower

Cox, Richard J. (1992). Managing institutional archives : foundational principles and practices. New York : Greenwood Press

Daniels, Maygene F. and Timothy Walch,ed.(s). (1984). A modern archives reader : basic readings on archival theory and practice. Washington, D.C. : National Archives and Records Service

Hodson, J. H. (1972). The Administration of archives. Oxford : Pergamon Press

Maher, William J. (1992). The management of college and university archives. Metuchen, N.J. : Society of American Archivists and Scarecrow Press

The Society of American Archivists. (1979).College and university archives : selected readings. Chicago : Society of American Archivists

ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ดวงกมล อุทยานวิทยา สตรีรัตน์ เลิศสกุลพันธ์ และวุฒิชัย ชูเมือง . (2541). ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุแห่งชาติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานจดหมายเหตุของแต่ละองค์กร/ประเทศ

กมลรัตน์ วิจิตรกูล. (2541). “หอจดหมายเหตุประชาสัมพันธ์”. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 3,8 (ส.ค.),11

จิราภรณ์ ศิริธร. (2538). “การประเมินระบบจดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไดนิกซ์” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวเรือง แนวทอง. (2544). “เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ (National Archives of Singapore)”. จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 5(มิ.ย. 2543-พ.ค. 2544) : 19-21

ทรงสรรค์ นิลกำแหง. (2514). กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญญะประภา ภู่ษา. (2549). “การวิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พหจ. (2545). “บินไปศึกษาการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในฝรั่งเศส”. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 7,10 (ต.ค.) : 51-52

พหจ. (2544). “มาตรฐานการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์ของ กปส”. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 6,12 (ธ.ค.) : 47-48

พัชรา หาญเจริญกิจ. (2551). “หอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ ความทรงจำของเกาะแห่งอัจฉริยะ”. รังสิตสารสนเทศ 14,1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 42-53

พัชรี พันตาวงษ์. (2536). “การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาลี พิริยโภคัย. (2539). “การวิเคราะห์จดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2542). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมศักดิ์ วิเชียร. (2527). “โครงการทดลองใช้คอมพิวเตอร์จัดทำดัชนีจดหมายเหตุ ในหอบรรณสาร ธนาคารแห่งประเทศ” วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมสรวง พฤติกุล. (2539). รายงานการวิจัย คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ. นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฮุนอา, จุง. (2541). นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมงานจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศเกาหลี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556. (2556, 13 มีนาคม) เล่ม 130 ตอนที่ 23 ก หน้า 1-7. ค้นคืนวันที่ 22 มิถุนายน 2557 จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/023/1.PDF

มาตรฐานทางด้านจดหมายเหตุ

International Council on Archives. Committee on Descriptive Standards. (2000). ISAD (G) : General International Standard Archival Description. 2nd ed. Ottawa : Committee on Descriptive Standards, International Council on Archives. Retrieved June 22, 2014 from http://www.icacds.org.uk/eng/ISAD(G).pdf

Library of Congress. EAD(Encoded Archival Description). Retrieved June 22, 2014 from http://www.loc.gov/library/libarch-archival.html

The Bureau of Canadian Archivists. RAD(Rules for Archival Description).Retrieved June 22, 2014 from http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RADComplete_July2008.pdf

The Society of American Archivists. (2013). Describing Archives : A Content Standard. 2nd ed. Chicago : Society of American Archivists. Retrieved June 22, 2014 from http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013.pdf

National Archives of Australia. Australian and International Standards. Retrieved June 22, 2014 from http://www.naa.gov.au/records-management/strategic-information/standards/ASISOstandards.aspx

Archives New Zealand. Recordkeeping Standards. Retrieved June 22, 2014 from http://archives.govt.nz/advice/guidance-and-standards/recordkeeping-standards

Hensen, Steven L. Archives, personal papers and manuscripts : cataloging manual for archival repositories, historical societies and manuscript libraries

Cook, Michael and Procter Magaret. Manual of archival description (MAD)

เว็บไซต์หน่วยงานหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หอสมุดและหอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต 
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หอประวัติและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

National Archives of Australia 
Library and Archives Canada 
Archives New Zealand 
The National Arhives (United Kingdom) 
The U.S.National Archives and Records Administration 
National Archives of Singapore 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Global Memory Net

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s