การสำรวจความเป็นไปของโปรแกรมประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อวางแนวทางในการให้บริการจากคลาวด์

การสำรวจความเป็นไปของโปรแกรมประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อวางแนวทางในการให้บริการจากคลาวด์ (Survey of Existing Application Software for Academic Campus Management to Plan for Cloud Services) โดย คณะทำงานกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รูปแบบในการเรียนการสอนเปลี่ยนไป การเข้าถึงข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาและขยายวงสู่ผู้อื่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยังเข้ามามีบทบาทในด้านของการให้บริการและบริหารจัดการทั่วไปของสถาบันการศึกษาในทุกด้าน ทำให้ทุกหน่วยงานต่างมองหาวิธีการหรือเครื่องมือ IT ที่จะสนับสนุนงานตามภารกิจของสถานศึกษา อาทิ ด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนงานวิจัย การบริหารองค์ความรู้ การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการให้บริการในด้านต่างๆ

จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้ปัจจุบันมีผู้พัฒนาที่มาจากสถาบันการศึกษาทั้งในกลุ่มคณาจารย์ โปรแกรมเมอร์ และนักวิจัย ได้ทำการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรมประยุกต์ ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (OpenSource) ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หลากหลายรูปแบบ โดยบางแห่งยินดีเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้งานและนำมาแลกเปลี่ยนใช้งานร่วมกัน บางแห่งพัฒนาระบบเพื่อจำหน่ายโดยที่ราคาไม่สูงมากนักสามารถแข่งกับตลาดเชิงพาณิชย์ได้ หรือบางแห่งเผยแพร่โปรแกรมฟรีแต่อาจมีค่าบำรุงรักษา

ดังนั้น กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย UniNet จึงได้มีแนวคิดที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพความเป็นไปของโปรแกรมประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อวางแนวทางในการให้บริการข้อมูลโปรแกรมฯ ตลอดจนรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานระบบ หรือเรียกใช้ระบบได้จากส่วนกลาง รวมถึงจะช่วยให้สถาบันการศึกษามีแหล่งสำหรับตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นการประหยัดงบประมาณโดยรวม ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาได้

การสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในประเทศไทย
  2. เพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ในประเทศไทย
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
  4. เพื่อให้เกิดกลไกการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต่อการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้สามารถวางแนวทางในการส่งเสริมให้บริการโปรแกรมประยุกต์เชิงคลาวด์ได้

ถ้าทำได้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ก็จะทำให้ประหยัดเงินของประเทศชาติ ลดความกังวลของสถานศึกษา ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา

ทีมนักวิจัย จึงได้ออกแบบสำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจ คือ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานด้านวิจัย

จึงขอเชิญชวนให้ช่วยกันให้ข้อมูลได้ที่ http://www.uni.net.th/appsurvey/index.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s