สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (2)

มาฝึกหัดการเลือกคำดรรชนีอีก 1 ตัวอย่างนะคะ ยังเป็นเรื่องแกะรอยโสม อยู่ค่ะ มีข้อความดังนี้

“เรื่องของพันธุ์พืชนี้ เขามีห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลก สำหรับใช้คุณสมบัติต่างๆ ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ปรับอุณหภูมิไว้ประมาณ -50 องศา ความชื้นประมาณ 10% จะเก็บได้ประมา 150 ปี

ที่เกาหลีมีชุดดินท่าที่สำรวจมาแล้วประมาณ 370 ชุด ทางราชการทำหน้าที่สำรวจดินแดนแนะนำเรื่องการปรับปรุงดิน (ในนิทรรศการมีตัวอย่าง profile ของดินไว้ให้ดูด้วย)

เรื่องการควบคุมศัตรูพืชมีหลายวิธี ประเด็นหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญ คือ การร่วมมือกันระหว่างประเทศ ศัตรูพืชบางชนิดก็มาจากต่างประเทศ เช่น ตั๊กแตนที่มาจากทางตอนใต้ของจีน ถ้าได้ข้อมูลจากบริเวณนั้นจะวางแผนเตือนภัยได้ดีขึ้น ทางราชการมีหน้าที่แนะนำเรื่องสายพันธุ์ที่ต้านทานศัตรูพืชได้ และมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ด้านปศุสัตว์ แสดงเรื่องการย้ายฝากตัวอ่อนของโค (Embryo Transfer) เขาอธิบายว่าสั่งเชื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศ แต่แม่พันธุ์นั้นใช้พันธุ์เกาหลีซึ่งได้คัดพันธุ์จนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับภูมิอากาศ เกาหลียังสั่งเนื้อเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ก็จะเลือกประเทศที่ปลอดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย เขามีมาตรการ เรื่อง การควบคุมโรคในประเทศ” (จากพระราชนิพนธ์ แกะรอยโสม หน้า 55)

ลองอ่านและเลือกคำดรรชนี อีกตัวอย่างหนึ่ง นะคะ แล้วค่อยคลิก Continue reading เพื่อดูว่า เลือกตรงกันหรือไม่

ที่เลือกคำดรรชนี มีดังนี้ ค่ะ

  • เมล็ดพันธุ์
  • ชุดดิน
  • การปรับปรุงดิน ดู ชุดดิน
  • การควบคุมศัตรูพืช
  • การย้ายฝากตัวอ่อน
  • การควบคุมโรค

รายการอ้างอิง:

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. แกะรอยโสม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2534.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s