Library and Information Skills / Study Skills Tutorial

จากประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดกับกลุ่มผู้ใช้หลายๆ ระดับ การแนะนำการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษา ค้นคว้า การบริการตอบคำถามเรื่องการสืบค้นแหล่งสารสนเทศ การเขียนการอ้างอิง การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมแก่นิสิต นักศึกษา การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจาณาผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะงานในส่วนนี้จะเห็นคุณภาพของการทำวิทยานิพนธ์ อย่างชัดเจน ทั้งในการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา การเขียนทางวิชาการ การเขียนการอ้างอิง การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การใช้คำที่ถูกต้อง ฯลฯ) หรือการเป็นนักวิจัยร่วมกับหลายๆ บุคคล ทำให้รับรู้ได้ว่า ในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเขียนผลงานทางวิชาการ ยังขาดความตระหนักรู้ในเรื่องความสมบูรณ์ของการเขียนผลงานทางวิชาการ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย ทำให้คิดว่า ถ้ามีการหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยและทักษะการใช้สารสนเทศให้กับทุกๆ คนแล้ว น่าจะเป็นส่วนที่บรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้บ้าง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานต่างๆ ดังกล่าว ต้องมีความแม่นยำ มีความเข้มงวดกับประเด็นต่างๆ ที่จำเป็นในการค้นคว้า วิจัยแล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิดคุณภาพของงานวิชาการนั้นๆ

ทราบว่า สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการใช้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา และต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นหลักสูตรบังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านหลักสูตรนี้ก่อน ส่วนของไทย ไม่แน่ใจค่ะ ว่ามีหลักสูตรแบบนี้หรือไม่ จะทราบแต่ว่า มีหลักสูตรพื้นฐานในการสอนการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่วนการเข้มข้นของการเรียน การทดสอบนั้นคงขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง

ขอยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ที่มีการจัดโปรแกรมการสอนทางออนไลน์ ที่ชื่อว่า ELISE (ELISE : Enabling library and information skill for everyone) ใช้สอนนักศึกษาให้ทราบถึงวิธีการใช้สารสนเทศ เป็นหลักสูตรบังคับเพิ่อเป็นช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ ในการด้านการสืบค้น ซึ่่งแน่นอนว่าต้องมีการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของห้องสมุด การใช้สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ความเข้าใจในการพัฒนาการเขียนผลงาน เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคัดลอกผลงาน จริยธรรมในการวิจัย ซึ่งทักษะที่นักศึกษาจะได้จากโปรแกรมนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการทำงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้จากชั้นเรียน และต่อยอดไปถึงงานทางวิขาการในอนาคต โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 80%

โปรแกรม ELISE แบ่งเป็น 6 โมดูล

  1. UNSW Basics
  2. Beginning your studies
  3. Starting your research
  4. Academic writing
  5. Your library
  6. Using Information responsibly

ดูรายละเอียดของแต่ละโมดูลได้ที่ http://lib.unsw.adfa.edu.au/elise2012/home/sitemap.html

หลักสูตรหรือโปรแกรมในลักษณะนี้ ห้องสมุด สามารถมอบหมายบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ในการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการสืบค้น ความเป็นผู้รอบรู้ในแหล่งสารสนเทศต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา สนับสนุนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดทำออกมาเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รายการอ้างอิง:

สุมนา วัสสระ. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรห้องสมุด : แนวคิดและผลการศึกษานำเสนอในการประชุม IATUL 2012. วารสารโดมทัศน์ 33, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 3-18.

University of New South Wales. UNSW Study Skills Tutorial – ELISE. Retrieved August 5, 2014 from http://lib.unsw.adfa.edu.au/elise2012/home/welcome.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s