ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015)

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยหอสมุดแห่งชาติและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อของการประชุมครั้งนี้ว่า “ความมุ่งหวังอาเซียน : ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” (ASEAN Aspirations : Librarians for Sustainable Advancement) เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0 2628 5192 หรือที่ www.consalxvi.org

อนึ่ง การเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 4 เรื่อง Regional cooperation for the Development of National Information Services ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2521 กรุงเทพมหานคร (5-9 June 1978)

ครั้งที่ 9 เรื่อง Future Dimensions and Library Development ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 กรุงเทพมหานคร ( 2-7 May 1993)

รายการอ้างอิง:

กรมศิลปากร. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 The 16th Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI 2015. สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 จาก http://www.finearts.go.th/promotion/ข่าวกรมศิลปากร-2/item/ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ครั้งที่-๑๖-the-16th-congress-of-southeast-asian-librarians-consal-xvi-2015.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s