IATUL : เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางเทคโนโลยีห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วโลก

IATUL หรือ International Association of Technological University Libraries จัดตั้งขึ้นที่ Düsseldorf ประเทศเยอรมัน ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1955 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางเทคโนโลยีห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารห้องสมุดและผู้บริหารระดับอาวุโสพัฒนาความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหา มีการจัดประชุมวิชาการทุกปี น่าติดตามสารสนเทศทางเทคโนโลยีจากการประชุมแต่ละครั้งได้ที่ http://www.iatul.org/ และที่  http://docs.lib.purdue.edu/iatul/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s