การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 ขอรวบรวมข้อมูลการประชุมดังกล่าว ดังนี้

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน (The Proactive Library : an Adaptation to Become the Borderless Library) ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เนื้อหา:

 • ห้องสมุดเชิงรุกที่ผู้บริหารคาดหวัง ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
 • รุกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์จริง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช ภัทราคร
 • นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการห้องสมุดเชิงรุก โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุก โดย ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
 • การบริการเชิงรุก โดย ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุก โดย เพ็ญสุวรรณ นาคปรีชา
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้กับห้องสมุดเชิงรุก โดย สมสุณีย์ ดวงแข
 • การประชาสัมพันธ์และการตลาดกับห้องสมุดเชิงรุก โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ (Development of Library Potential in the New Age) ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

เนื้อหา:

 • ห้องสมุดสุดยอด : จากมุมองของนักบริหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
 • การบริหารจัดการห้องสมุดยุคใหม่ โดย ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 • การออกแบบตกแต่งภายในห้องสมุดสมัยใหม่ โดย สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
 • การบริหารงานไอซีทีในห้องสมุด โดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
 • การบริหารตราสินค้า (Brand Management) โดย วิบูลย์ จุง
 • “โพล” กับ “ห้องสมุดสมัยใหม่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์
 • คุณภาพ มาตรฐาน และการเทียบเคียงสมรรถนะ ของการบริการสารสนเทศในห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
 • การพัฒนาจิตบริการแก่พนักงานทั้งองค์กร โดย จารุนันท์ อิทธิอาวัชกูล
 • การบริการที่มีคุณภาพ โดย พิณคำ โรหิตเสถียร

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า (Change Management of Libraries in the Next Decade) ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2552 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

เนื้อหา:

 • เทคโนโลยี 2.0 {Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0} จำเป็นสำหรับห้องสมุดจริงหรือ? โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 • Managing Change in the Hong Kong Library Environment by Anthony W.Ferguson (การจัดการการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง โดย ดร.แอนโทนี ดับบลิว. เฟอร์กูสัน)
 • ห้องสมุดในฝันของนักวิจัย โดย ศาตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
 • พลังแห่งบุคลิกภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช
  – การสร้างความประทับใจในยามแรกพบ โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช
  – เสน่ห์ วาจา และอาชีพ โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช
  – เสริมบุคลิกภาพด้วยสี โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช
  – Dress for Success โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช
  – แต่งกาย…อย่างไร???…ดีน๊า … ในการติดต่อธุรกิจ โดย วรวรรณา จิลลานนท์
  – ท่วงท่าอิริยาบถ : บุคลิกลักษณะที่สง่างาม โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช
 • เปลี่ยนความคิด … ชีวิตเปลี่ยน โดย อาจารย์สุวดี หอมจันทร์เจือ

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 เรื่อง กระบวนทัศน์ การพัฒนาห้องสมุดสู่ความสำเร็จ (Paradigm of Library Development for Success) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2553 ณ ห้องราชา โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

เนื้อหา:

 • จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive) การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศระยะยาว โดย ศาตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์
 • คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การวัดและประเมินบริการห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
 • Mind Map : เครื่องมือช่วยเสริมสมองสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
 • Libraries – A Framework for Excellence : The Ingredients for Library Service Development : A Concise Cooking Course by Dr. Reiner Kallenborn
 • Social Networking, Social Media และ I-Society กับการพัฒนาห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
 • การพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดย ดร. สุรชาติ กิ่มมณี

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 เรื่อง  การบริหารห้องสมุดแบบมืออาชีพ (Professional Library Management) ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ

เนื้อหา:

 • การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดย นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์
 • การบริหารความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง (Change and Risk Management for Professional Librarians) : มุมมองของผู้ใช้บริการและการจัดการ โดย นายสุรพงษ์ มาลี
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับห้องสมุด โดย นายสุรพงษ์ มาลี
 • นวัตกรรมการให้บริการ โดย นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัฒน์
 • Synergy Leadership โดย นายชัยสมพล ชาวประเสริฐ
 • กลยุทธ์การจัดซื้อและเทคนิคการเจรจาต่อรอง โดย นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช
 • การเจรจาต่อรอง โดย นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช
 • กลยุทธ์การจัดซื้อและเทคนิคเจรจาต่อรอง โดย นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช
 • ร้อยแปด พันประการ อนุรักษ์พลังงาน … เพื่อใคร โดย นางพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน (Learning and Sharing to Become One) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555

เนื้อหา:

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future Challenges)

เนื้อหา :

 • การพัฒนาห้องสมุดและบุคลากร : แนวโน้มในปัจจุบันแบะความท้าทายในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • Smart Technologies กับการพัฒนาห้องสมุด โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
 • การพัฒนาโปรแกรม KOHA ให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  โดย นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และ ดร. พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย
 • การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต โดย ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
 • การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในห้องสมุดด้วย Carbon Footprint โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หาญพล  พึ่งรัศมี
 • CopyCat : ระบบนำส่งพร้อมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์  โดย ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์  และ นายสันติพงษ์ ไทยประยูร
 • บทบาทของห้องสมุดกับการเป็น E-Research Support โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิ่ทักษ์ผล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s