นิทรรศการพิเศษ “รฦก จิรา จงกล”

จิรา จงกล

                  จิรา จงกล

เนื่องในโอกาสครบ 140 วันพิพิธภัณฑ์ไทย (วันที่ 19 กันยายน 2557) สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “รฦก จิรา จงกล”  ขึ้น ณ บริเวณโถงส่วนหน้า พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์จิรา จงกล ผู้อำนวยการกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคนแรก เป็นผู้วางรากฐานกิจการพิพิธภัณฑสถานของไทย

เนื้อหาในนิทรรศการ ประกอบด้วยชีวประวัติอาจารย์จิรา ตั้งแต่วัยเยาว์ ครอบครัว การศึกษา หน้าที่การงาน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และงานคณะกรรมการสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICOM) และควบคู่ไปกับการสอนที่โรงเรียนช่างศิลป์ และที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนางานพิพิธภัณฑสถาน ให้เป็นไปตามหลักสากล จนกระทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คนแรก เมื่อ พ.ศ. 2518

ผลงานของอาจารย์จิรา จงกลและที่มีผู้อื่นเขียนถึงท่าน

กรมศิลปากร. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย. [กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
จิราจันทร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2532.
จิรา จงกล. นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527.
จิรา จงกล. นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537.
จิรา จงกล และ วูดเวิร์ด, ไฮรัม จูเนียร์. นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2509.
จิรา จงกล. พิพิธภัณฑสถานวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2532.
จิรา จงกล. พิพิธภัณฑสถานวิทยา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2520.
จิรา จงกล. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร. พระนคร : กรมศิลปากร, 2510.
เกียรติและงานของสตรี จิรา จงกล ภัณฑารักษ์สตรี. สตรีสาร 31,10(11 มิ.ย. 2521) : 6-7
จิรา จงกล. พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย ในกิจการพิพิธภัณฑสถาน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากรม, 2517 หน้า 27
จิรา จงกล. ประกาศตั้งราชบัณฑิตยสภา ใน กิจการพิพิธภัณฑสถาน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517
จิรา จงกล. พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ใน กิจการพิพิธภัณฑสถาน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517.
จิรา จงกล. ย้อนอดีตพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s