Information Literacy Tutorials

กำลังหาข้อมูลเพื่อศึกษาการทำชุดวิชา Information Literacy Tutorials ค้นใน Google ออกมาบึ๊ม เลยค่ะ มีหลากหลายแบบ ให้เราศึกษา และประยุกต์ใช้ได้ Tutorials เหล่านี้ มักปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ) อ่านอย่างเร็วๆ จะพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 6 โมดูลหลักๆ  อาจจะเริ่มต้นด้วย

  • วิธีการเรียน (เรียนจากการเข้าฟังบรรยาย จาก Tutorials จากห้องปฏิบัติการ หรือทางออนไลน์ การบันทึกคำสอน (note taking) อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา หนังสืออ่านประกอบ ฯลฯ)
  • วิธีการสืบค้น (เพื่อหาหนังสือ จากห้องสมุด หาบทความจากฐานข้อมูล ฯลฯ)
  • การเขียนผลงานทางวิชาการ (การเขียนรายงานส่งอาจารย์ การหาหัวข้อ การเข้าใจแนวความคิดหลัก การหาแหล่งสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเขียน กระบวนการเขียน ตลอดจนการอ้างอิง ฯลฯ)
  • การทำความรู้จักกับห้องสมุด (การใช้ห้องสมุดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ จะได้อะไรจากห้องสมุด ฯลฯ)
  • ความรับผิดชอบต่อการใช้สารสนเทศ (การคัดลอกผลงานทางวิชการ จริยธรรมในการเขียนผลงานทางวิชาการ ลิขสิทธิ์)
  • โมดูลสุดท้าย จะเป็นการทดสอบ

เนื้อหา และการแบ่งย่อยคงแตกต่างกันไปอยู่บ้าง แต่โดยรวมๆ แล้วจะไม่พ้นเรื่องการสร้างบทเรียนที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง การใช้แหล่งสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมกับบริบทในการใช้ ตลอดจนจริยธรรมในการเขียนผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s