ธุรกิจบริการ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ARCHIVE & RECORD MANAGEMENT SERVICE)

แม้ว่าการจัดการเอกสารต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งยังสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว แต่หากจัดเก็บอย่างไม่ปลอดภัยแล้ว อาจมีความเสี่ยงด้านการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับได้ ธุรกิจบริการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Archive Service จึงเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้

การให้บริการ e-Archive Service เป็นการจัดเก็บข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่พร้อมที่จะจัดเก็บเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงหรือเพื่อเป็นหลักฐานระยะยาว โดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการจัดเก็บมายังผู้ให้บริการ มาเข้าสู่กระบวนการยืนย้นและรับรอบความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับ ผู้ให้บริการจะจัดทำทะเบียนรับเอกสาร และจัดเก็บลงในระบบที่เชื่อถือได้ โดยคงไว้ซึ่งความลับ ความครบถ้วนถูกต้อง และความพร้อมในการใช้งาน และทำลายเอกสารเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (ไม่ปรากฏปีพิมพ์). e-Archive & Record Management Service ธุรกิจการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s