การนำเสนออย่างทรงพลัง

ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม เรื่อง การนำเสนออย่างทรงพลัง จาก อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ได้ส่งเอกสารประกอบการบรรยายมาให้ก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน ได้ขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ แต่ขอใช้วิธีการสรุปจากเอกสารดีกว่าค่ะ เอกสารประกอบการบรรยายจริง ติดตามได้ที่
จากเอกสารประกอบการอบรมของอาจารย์ธงชัย นำเสนอข้อมูล 4 ประการ ได้แก่

1. พาวเวอร์พอยต์มรณะ เพราะพาวเวอร์พอยต์เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนองานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก แต่พาวเวอร์พอยต์มรณะก็เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกัน ตัวอย่างของพาวเวอร์พอยต์มรณะ ได้แก่

  • ทุกสไลด์เต็มไปด้วยข้อความทั้งหน้า และผู้พูดนั่งอ่านข้อความทั้งหมดในสไลด์ให้ฟัง ราวกับว่าผู้ฟังอ่านหนังสือไม่เป็น การนำเสนอที่ดีควรสรุปและใส่ประเด็นสำคัญในสไลด์เท่านั้น ผู้พูดต้องสามารถพูดเนื้อหาออกมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำหรือท่องสไลด์
    ตัวอักษรเล็กมากจนผู้นั่งแถวหลังมองไม่เห็น หรือใช้สีตัวอักษรที่กลมกลืนกับสีของพื้นหลัง ทำให้อ่านยากมาก ควรปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น สีของตัวอักษรกับพื้นหลังควรเป็นสีที่ตรงข้ามกัน เช่น พื้นหลังสีอ่อน ตัวอักษรสีเข้ม หรือพื้นหลังสีเข้ม ตัวอักษรสีอ่อน
  • ผู้บรรยายนั่งคุยกับคอมพิวเตอร์สองต่อสอง ไม่เคยมองมาที่ผู้ฟังเลย หรือนั่งประจำที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งงาน ไม่เดินหาผู้ฟังเลย ถ้าต้องคอยเลื่อนสไลด์ ควรมีรีโมทควบคุมสไลด์ สามารถเดินไปหาผู้ฟังได้
  • สไลด์ที่เต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษทุกรูปแบบทั้งแสง สี เสียง ควรใช้เทคนิคพิเศษ พอสมควร อย่าให้เทคนิคพิเศษเหล่านี้บดบังเนื้อหาของการนำเสนอ จนทำให้ผู้ฟังจำเนื้อหาอะไรไม่ได้เลย
  • เนื้อหาในสไลด์ไม่ได้ปรับให้เข้ากับกลุ่มผู้ฟัง ผู้พูดควรทำการบ้านก่อนว่าจะบรรยายให้ใครฟัง และปรับเนื้อหาสไลด์ให้เหมาะกับพื้นความรู้ของผู้ฟัง

2. พาวเวอร์พอยต์สุนทรียะ เทคนิคและเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น ด้วย 4ส ได้แก่ สื่อ สิ่งของ ส่วนร่วม และ สุข หรือ 4P คือ picture, prop, participation และ passion

  • สื่อ (Picture) ควรหาสื่อประกอบการนำเสนอ เช่น ภาพ ดนตรีประกอบ หรือวิดีโอคลิปมาเสริมการนำเสนอได้
  • สิ่งของ (Prop) สามารถนำสิ่งของหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาแสดงให้ผู้ชมดู จะน่าสนใจมากกว่าเปิดภาพ หรือเป็นการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริงให้เห็น
  • ส่วนร่วม (Participation) การนำเสนอสามารถให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับการนำเสนอได้ เช่น การตั้งคำถาม การเล่นเกม การรวมกลุ่มระดมสมอง เป็นต้น ยิ่งถ้าการนำเสนอใช้เวลานาน ควรหากิจกรรมต่างๆ มาแทรกไว้เป็นครั้งคราว ผู้นำเสนอควรเดินไปหาผู้ฟังเป็นครั้งคราวเพื่อสร้างความเป็นกันเอง
  • สุข (Passion) ผู้พูดต้องมีใจและมีความสุขกับการบรรยาย พูดออกมาจากใจของตนเอง อินกับเนื้อเรื่องที่พูด ผู้ฟังจะสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นและเกิดอารมณ์คล้อยตามผู้นำเสนอได้

3. ความเชื่อเรื่องการนำเสนอ ยังมีความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอหลายเรื่อง เช่น ควรปิดไฟในห้องระหว่างที่่นำเสนอเพื่อให้เห็นสไลด์ได้อย่างชัดเจน การแจกสไลด์พิมพ์บนกระดาษแก่ผู้ฟังก่อนการนำเสนอ การไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างการนำเสนอ และ การนำเสนอเก่งเกิดจากพรสวรรค์ เป็นต้น

4. การนำเสนออย่างอุลตร้าแมน อุลตร้าแมนอยู่บนโลกมนุษย์ได้ไม่กี่นานที จึงต้องรีบปราบสัตว์ประหลดให้เสร็จก่อนที่พลังงานของตัวเองจะหมดไป การนำเสนอจึงต้องสั้นและกระชับ

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล.  2557. การนำเสนออย่างทรงพลัง. (เอกสารประกอบการบรรยาย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s