ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล เนื่องจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ “รูปแบบการใช้งานลิขสิทธิ์” เปลี่ยนแปลงไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัลมี 8 เรื่อง ดังนี้

1. มาตรการทางเทคโนโลยี (Technical Protection Measure)
มาตรา 4 มาตรการทางเทคโนโลยี หมายความว่า เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือควบคุมการเข้าถึง งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ ได้นำมาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลการบริหารสิทธิ์ (Rights Management Information)
มาตรา 4 ข้อมูลการบริหารสิทธิ์  หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึการแสดง

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ ISP (Liability Limitation of ISP)
มาตรา 32/3 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

4. หลักการระงับไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Rights)
5. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำซ้ำชั่วคราว (Exception for Temporary Reproduction)
มาตรา 32/2 การกระทำต่องานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทำหรือได้มาดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับการนำสำเนามาใช้ เพื่่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปรกติ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

6. สิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง (Moral Right)
นักแสดงมีสิทธิทางศีลธรรม ได้แก่
1) สิทธิในการระบุชื่อตนในการแสดงที่ตนได้แสดง
2) สิทธิในการห้ามไม่ให้บุคคลในดกระทำต่อการแสดงของตนจนทำให้เสื่อเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ

7. การเพิ่มค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages)
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เป็นการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สามารถเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง

8. อำนาจศาลในการริบ/สั่งให้ใช้ไม่ได้/สั่งทำลาย ซึ่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิด
มาตรา 75 บรรดาสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น หรือในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้สิ่งนั้นใช้ไม่ได้หรือจะสั่งทำลายสิ่งนั้นก็ได้ โดยให้ผู้กระทำละเมิดเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

ติดตามอ่านรายละเอียดของ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล ได้ที่ http://ictlawcenter.etda.or.th/nla_laws/detail/ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์-ฉบับที่-พศ-คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ

เป็นความคืบหน้าของ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ที่กลุ่มวิชาชีพของพวกเรา ต้องติดตามค่ะ

รายการอ้างอิง:

สุดเขต บริบูรณ์ศรี. (มกราคม 2558). ร่างพระราชบัญญัติในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายความลับทางการค้าฉบับใหม่, นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

เทคโนโลยีห้องสมุดในปี 2015

Marshall Breeding ได้คาดการณ์เทคโนโลยีในห้องสมุดไว้ในบทความ เรื่อง Library Technology Forecast for 2015 and Beyond พอหยิบยกมาโดยสังเขป ดังนี้

 • Linked data
  ซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจกันมากในปีที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่เกิดขึ้น อย่างเช่น Library of Congress (LC) ที่มีโครงการ BIBFRAME เกิดขึ้น BIBFRAME จึงน่าจะเป็นโครงการที่น่าจับตามองในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลจาก MARC
 • การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile)
  ในปีหน้า การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับการใช้บริการจากห้องสมุดยังเป็นเรื่องที่จะมีมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเว็บเพื่อให้สนับสนุนการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้มากขึ้นและใช้งานง่ายมากกว่าเดิม
 • 3D Printing
  การให้บริการ 3D Printer เป็นบริการทางนวัตกรรมอย่างหนึ่งของห้องสมุด
  เทคโนโลยีอื่นๆ
 • NFC (Near Field Communication) เทคโนโลยี NFC เป็นตัวช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือระบบจ่ายเงินต่างๆ เช่น iPhone 6 ถูกออกแบบให้รองรับการใช้ NFC เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสำหรับสร้าง application ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับ Samsung และผู้ผลิตสมาร์ทโฟนค่ายอื่นๆติดตามอ่านโดยละเอียดได้ที่ http://www.infotoday.com/cilmag/dec14/Breeding–Library-Technology-Forecast-for-2015-and-Beyond.shtml

รายการอ้างอิง:

Marshall Breeding. “Library Technology Forecast for 2015 and Beyond” Computers in Libraries, December 2014, Retrieved : 24 Jan, 2015 from http://www.infotoday.com/cilmag/dec14/Breeding–Library-Technology-Forecast-for-2015-and-Beyond.shtml

Context is the Queen

เรามักจะได้ยินคำว่า Content is the King มาก่อนหน้านี้นานมาก แต่นักการตลาดบอกว่า ข้อความนี้จะลดบทบาทลง เนื่องจากจะมีคำว่า Context is the Queen เข้ามาแทนที่

แม้ว่า เราจะต้องการสื่อสารอะไรออกไปก็ตาม เราต้องสร้างเนื้อหาเพื่อเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เราจะสื่อสาร แต่ถ้าเนื้อหาที่จะสื่อสารมี บริบท หรือ Context ที่ไม่ดี ไม่โดน ทำให้ผู้รับสารไม่เข้าใจ การสื่อสารนั้น จะล้มเหลวได้

การใช้บริบทจึงเป็นการสร้างคุณค่าของเนื้อหา เพื่อให้ผู้ฟัง ผู้ชม มีความรู้สึก อย่างที่ปัจจุบัน เรามักจะเรียกว่า “โดน” แล้วเนื้อหาที่สื่อสารจะเป็นที่จดจำไปโดยปริยาย สร้างคุณค่าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะโยงไปถึงการเล่าเรื่องที่ดี การใช้ข้อความหรือคำพูดที่ดึงดูดใจ ไม่ใช่การจู่โจม

องค์ประกอบของบริบท ที่จะออกไป จึงเกี่ยวกับ บริบทที่ต้องการส่งไปนั้น คืออะไร (what) ส่งไปให้ใคร (Who) ส่งไปในเวลาใด (When) ในช่องทางใด (Where) ด้วยวิธีใด (How) และด้วยเหตุผลใด

ถ้าสามารถสร้างได้นับว่าประสบผลสำเร็จ และบริบท (Context) คือ องค์ประกอบหนึ่งใน 4 ของ Social Media Marketing (Content, Context, Connect และ Call-to-action)
เก็บความจาก
ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิ์ศิลป์. (2557). Secret to Social Media Marketing. จากอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Effective PR: How It Work. (สไลด์)

1ST SEMINAR ON LIBRARY SCIENCE BETWEEN THAILAND AND CHINA

วันที่ 7 มกราคม 2558 สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Confucius Institute at Chulalongkorn University) โดย ศาสตราจารย์ ดร. หาน เซิ่งหลง (Associate Prof. Dr. Han Shenglong (韩圣龙)) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายจีน) และอาจารย์ประจำคณะการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้เชิญมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศ และสำนักหอสมุด ในไทยกับจีน เพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ นักวิจัย และนักวิชาการ นักการศึกษาในสาขาดังกล่าว ร่วมเสวนาในงาน 1st Seminar on Library Science between Thailand and China เพื่อทำความรู้จักกัน และเพื่อพัฒนาเป็นความร่วมมือในอนาคต ณ ห้อง 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 14.00 น.

ดูสรุปการสัมมนาได้ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=4821

How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School!

สำนักงานวิทยทรัพยากร และวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล: สิ่งที่ (อาจ) ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ !” How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School! ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำน้กหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กทม. หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่

 • บทบาทของห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โดย ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
 • การอภิปราย เรื่อง ห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้
 • การใช้สารสนเทศของผู้เรียนในยุค Gen Z / Gen ME : มุมมองจากงานวิจัย
 • การอภิปรายเรื่อง Databarian พันธกิจอนาคตของบรรณารักษ์ในศตวรรษใหม่
 • ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย
 • แบไต๋ไฮเทค … กับบริการห้องสมุด

Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหลักสูราปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Learning in the  Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges วิทยากรโดย Adjunt Professor Dr. Gillan Hallam จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ บริสเบน ออสเตรเลีย วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชจิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าฟังได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปฟังแล้วคงได้กลับมาเขียนเล่าสู่กันฟังค่ะ

การใช้แป้นพิมพ์ทำงานให้เร็วขึ้น

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้แนะนำเทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ทำงานให้เร็วขึ้น

 • เทคนิคแรก คือ การพิมพ์สัมผัส ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ฝึกพิมพ์สัมผัสจำนวนมาก
 • เทคนิคที่สอง คือ การใช้เมาส์หรือทัชแพดให้น้อยที่สุด และใช้แป้นพิมพ์ให้มากที่สุด วิธีการใช้เมาส์ให้น้อยที่สุด คือ การหัดใช้ชอร์ตคัต (shortcut)ติดตามอ่านรายละเอียดเทคนิคเหล่านี้ได้ที่ http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=294061&p=1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 12 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  11

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3