How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School!

สำนักงานวิทยทรัพยากร และวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล: สิ่งที่ (อาจ) ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ !” How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School! ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s