ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล เนื่องจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ “รูปแบบการใช้งานลิขสิทธิ์” เปลี่ยนแปลงไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัลมี 8 เรื่อง ดังนี้

1. มาตรการทางเทคโนโลยี (Technical Protection Measure)
มาตรา 4 มาตรการทางเทคโนโลยี หมายความว่า เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือควบคุมการเข้าถึง งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ ได้นำมาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลการบริหารสิทธิ์ (Rights Management Information)
มาตรา 4 ข้อมูลการบริหารสิทธิ์  หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึการแสดง

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ ISP (Liability Limitation of ISP)
มาตรา 32/3 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

4. หลักการระงับไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Rights)
5. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำซ้ำชั่วคราว (Exception for Temporary Reproduction)
มาตรา 32/2 การกระทำต่องานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทำหรือได้มาดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับการนำสำเนามาใช้ เพื่่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปรกติ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

6. สิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง (Moral Right)
นักแสดงมีสิทธิทางศีลธรรม ได้แก่
1) สิทธิในการระบุชื่อตนในการแสดงที่ตนได้แสดง
2) สิทธิในการห้ามไม่ให้บุคคลในดกระทำต่อการแสดงของตนจนทำให้เสื่อเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ

7. การเพิ่มค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages)
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เป็นการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สามารถเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง

8. อำนาจศาลในการริบ/สั่งให้ใช้ไม่ได้/สั่งทำลาย ซึ่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิด
มาตรา 75 บรรดาสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น หรือในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้สิ่งนั้นใช้ไม่ได้หรือจะสั่งทำลายสิ่งนั้นก็ได้ โดยให้ผู้กระทำละเมิดเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

ติดตามอ่านรายละเอียดของ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล ได้ที่ http://ictlawcenter.etda.or.th/nla_laws/detail/ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์-ฉบับที่-พศ-คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ

เป็นความคืบหน้าของ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ที่กลุ่มวิชาชีพของพวกเรา ต้องติดตามค่ะ

รายการอ้างอิง:

สุดเขต บริบูรณ์ศรี. (มกราคม 2558). ร่างพระราชบัญญัติในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายความลับทางการค้าฉบับใหม่, นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s