แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ (Guide to Basic English)

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอบทความแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry ติดตามอ่านวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาจาก บทความในชุด Guide to Basic English

How to use the semicolon
How to use the comma
The difference between staff and staffer
 Writing numbers in English
– When to use less and when to use fewer
 When to use I or me
 Tongue twisters and English pronunciation
 When to use “other” and “another.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s