การเขียนอีเมล

การเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการเขียนอย่างไร การเขียนอีเมลในธุรกิจและการเขียนจดหมายทางธุรกิจต่างกันอย่างไร  โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถอ่านแนวทางการเขียนได้ที่

– What is the difference between a business letter and a business email?

– Office  emails should be different from personal emails

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s