CHANGES AND CHALLENGES OF ACADEMIC LIBRARIES

“โลกของเราหมุนอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลเพียงเสี้ยววินาที ผู้คนนิยมก้มหน้ามองจอคอมพิวเตอร์มากกว่าหน้ากระดาษ และข้อมูลข่าวสารปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของงานห้องสมุด” บทนำบางตอนของการบรรยายภายใต้หัวข้อ “Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges” ของ Adj. Prof. Dr. Gillian Hallam  ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6902

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s