WAYBACK MACHINE : INTERNET ARCHIVE

WayBack Machine เป็นเว็บไซต์ที่บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปค้นดูเว็บไซต์ ว่าในอดีตเว็บไซต์นั้นๆว่ามีรูปแบบ ลักษณะอย่าไร โดยผู้จัดทำตั้งใจให้เป็นห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ตและหอจดหมายเหตุดิจิทัล ติดตามรายละเอียดได้ที่  WAYBACK MACHINE : INTERNET ARCHIVE จากอดีตถึงปัจจุบันของเว็บไซต์ต่างๆ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s