The Old Man and the Sea

เมื่อตอนยังเป็นนักศึกษา ต้องอ่านเรื่อง The Old Man and the Sea ของ เออร์เนส เฮมมิ่งเวย์ อ่านความอุตสาหะของการเอาชนะปลามาร์ลิน  ของตาเฒ่่า ซานติเอโก ชาวประมงแห่งคิวบา  เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จในการจับปลาให้ได้จากการล้มเหลวที่ผ่านมา เมื่ออ่านบทความของ คุณ Benjamin ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนถึงเรื่องนี้ พร้อมบทวิจารณ์ ที่น่าสนใจ จึงอยากแนะนำให้อ่านต่อได้ที่ BOOKS TO REMEMBER: THE OLD MAN AND THE SEA ทำให้นึกถึงตอนที่อ่านถึง ซานดิเอโก เย่อกับปลา ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s