แนะนำ Service Design

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การออกแบบงานบริการเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการเรามากขึ้น โดยใช้หลักการตลาด 7P เพิ่มจาก 4Ps ที่เคยทำ คือ People คือ การเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ให้บริการ  Process การออกแบบที่ลูกค้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ราบรื่น และ Physical evidence
การออกแบบจุดให้บริการที่สร้างความสะดวกให้กับลูกค้า การนำ Service design มาออกแบบการบริการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ Exploration ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง Creation นำผลสรุปที่ได้มาใช้ในการออกแบบแนวคิด Implementation ทดลองและปรับปรุงให้แนวคิดให้งานได้จริง ทั้ง 3 ขั้นตอนเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา Service Design จะทำให้ค้นพบกับมิติใหม่ๆ การออกแบบเชื่อมต่อกับการทำงานที่แท้จริงของลูกค้า แก้ปัญหาอย่างรอบด้านเป็นรากฐานให้กับธุรกิจในระยะยาวต่อไป ติดตามวิดีโอ เรื่อง Service Design โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PZwwQgb47Ug

รายการอ้างอิง

ตอนที่ 1 What is Service Design?
ตอนที่ 2 Exploration Phase การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ตอนที่ 3 Creation Phase การนำปัญหามาเป็นโจทย์ในการออกแบบแนวคิ­ดที่จะนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของล­ูกค้า
ตอนที่ 4 Implementation Phase เป็นการนำแนวคิดที่ได้จากขั้นตอน Creation มาทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

สามารถติดตามอ่าน คู่มือการออกแบบบริการได้ที่นี่

รายการอ้างอิง
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ.  What is Service Design? สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 จาก http://m_youtube.com/watch?v=PZwwQgb47Ug

พบต้นฉบับโน้ตเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์

ผู้อำนวยการห้องสมุด นาย James Procell  แห่ง  University of Louisville, Kentucky พบโน้ตเพลงซึ่งเป็นลายมือต้นฉบับ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นฉบับของเพลง Happy Birthday จากหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า โน้ตเพลงดังกล่าว ชื่อ Good Morning to All คล้ายกับเพลง Happy Birthday จนแทบจะเป็นเพลงเดียวกัน ทั้งนี้โน้ตเพลงที่เชื่อว่าเป็นต้นฉบับนั้น เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเพลงเด็กที่ประพันธ์โดย Mildred Hill และตีพิมพ์ในปี 2436  ก่อนจะบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยในปี 2493  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ National treasure found: Early version of ‘Happy Birthday’ song discovered at UofL

James Procell โชว์โน้ตเพลง Good Morning to All

James Procell โชว์โน้ตเพลง Good Morning to All

คลิกดูวิดีโอ The Story Behind the Happy Birthday Song

รายการอ้างอิง
King, Niki. (2015). National treasure found: Early version of ‘Happy Birthday’ song discovered at UofL. Retrieved 5 Sep 2015, from http://louisville.edu/uofltoday/campus-news/national-treasure-found-early-version-of-happy-birthday-song-discovered-at-uofl

การออกแบบบริการ (Service Design)

ทำความรู้จักกับ Service Design ทั้งความรู้พื้นฐาน กระบวนการ และเครื่องมือในการออกแบบบริการที่พร้อมให้คุณนำไปใช้ได้ทันที กับ eBook “คู่มือการออกแบบบริการ” โดย TCDC

คู่มือการออกแบบบริการ

คู่มือการออกแบบบริการ

 

ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด

ถ้าห้องสมุดเป็นมากกว่าห้องสมุด  ต้องลบภาพห้องสมุดแบบเดิมๆ ไปเลย เพราะห้องสมุดจะกลายเป็น learning space เป็นที่ที่คนอยากเข้า เข้ามานั่งอ่าน นั่งคุยแลกเปลี่ยนความเห็น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับบรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลาย ทำกิจกรรม เกิดแรงบันดาลใจจากผู้คนที่คุยด้วยหรือจากบรรยากาศ โดยรอบ

Humnoldt-University

Keyword ที่พบสำหรับห้องสมุดในยุคที่เป็นมากกว่าห้องสมุด คือ คำว่า learning space ; Integration of digital device / digital media ; Event spaces ; Maker space

แนะนำให้เข้าไปเว็บไซต์ http://www.designinglibraries.org.uk/ เป็นเว็บไซต์การออกแบบห้องสมุด สำหรับผู้ที่สนใจในการออกแบบและนวัตกรรมในห้องสมุด มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการออกแบบห้องสมุด เทรนต่างๆ การออกแบบที่สอดรับพัฒนาการการให้บริการของห้องสมุด แค่ดูรูปห้องสมุดก็สุดทึ่ง ถ้าออกแบบเป็นแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ดูเว็บไซต์นี้แล้วนี่หรือห้องสมุด  มีทั้งสไตล์  และฟังก์ชั่น

บทความในเว็บไซต์ ก็ชวนให้อ่านทุกเรื่อง ตัวอย่างเช่น  Designing college libraries for Generation Z  หรือ A social hub of information, technology and services  

รายการอ้างอิง
Mahnkel, Christel and Sirirat Tinarat. Future Libraries- Libraries for the future. Retrieved from http://www.car.chula.ac.th/con2015/brain/files/resources/07-FutureLibraries.pdf

คิดทันโลก ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต

คิดทันโลก ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต

คิดทันโลก ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง ความคิดก็ต้องเปลี่ยนไปให้ทันโลก ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง มิฉะนั้นจะไม่ต่างไปจากไดโนเสาร์ยุคดิจิทัล ที่สักวันหนึ่งย่อมถึงเวลาสิ้นสูญ

คิดทันโลกฯ เล่มนี้ จัดทำโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ส่วนแรกเป็นการนำบทความของวิทยากรจาก งาน TK Forum 2015 การประชุมวิชาการในหัวข้อ “อนาคตห้องสมุด: สิ่งท้าทายและแนวโน้ม” (Library Futures: Challenges and Trends) วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ได้แก่

 • อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์ จากภัณฑารักษ์สู่ผู้รังสรรค์อุทยาน (Sohail Inayatullah)
 • ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด จากองค์กร เน้นคลังหนังสือและข้อมูล ไปสู่องค์กรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Jens Thorhauge)
 • แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ (Neil MacInnes)
 • หอสมุดสารสนเทศและบริการจดหมายเหตุแห่งแมนเชสเตอร์ สภาเมืองแมนเชสเตอร์

ส่วนที่สอง จะเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ : ปรากฏการณ์ เป็นเรื่องของการทำพื้นที่การอ่าน พื้นที่สร้างความรู้ 3 บทความ คือ

 • Explore / Extend / Exchange พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
 • C.A.M.P สร้างสรรค์พื้นที่การอ่านให้เป็นแหล่งพบปะสร้างสรรค์หาความรู้
 • Maker Space พื้นที่สร้างความรู้ ด้วยวัฒนธรรม ทำ แบ่งปัน และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

ส่วนที่สาม ห้องสมุดอนาคต : กรณีศึกษา มีด้วยกัน 5 เรื่อง

 • ห้องสมุดแนวใหม่ ก้าวข้ามแหล่งให้บริการยืมคืนหนังสือ
 • Renaissance of Space อนาคตของห้องสมุด: โจทย์ใหม่ว่าด้วยพื้นที่การเรียนรู้
 • เก็บตกแนวคิด ห้องสมุดมีชีวิตสไตล์ดัตช์ จุดนัดพบของผู้คนและความสัมพันธ์ สะพานเชื่อมความทรงจำและความรู้
 • ห้องสมุดสำหรับสังคมผู้สูงอายุ
 • 10 เคล็ดลับจัดพื้นที่ห้องสมุดให้ “ว้าว!” ประสบการณ์จากเยอรมนี

สนใจอ่านดาวน์โหลดได้ที่เว็บ TK Park

รายการอ้างอิง
วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิการ. คิดทันโลก ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต. กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2558.

ห้องสมุดไทยต้องปรับตัว ก่อนเป็นไดโนเสาร์ยุคดิจิตอล

ชื่อเรื่องดังกล่าว มาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 1:28 น. เป็นการสรุปเนื้อหาจากการประชุมวิชาการในหัวข้อ “อนาคตห้องสมุด: สิ่งท้าทายและแนวโน้ม” (Library Futures: Challenges and Trends) ในงาน TK Forum 2015 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่ถกถึงวิถีและการปรับตัวของห้องสมุดทั่วโลก ห้องสมุดที่เน้นหน้งสือเป็นหลักจะยังคงมีแต่จะลดความสำคัญลง ห้องสมุดจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปอย่างสอดคล้องกับสังคม และเพิ่มพื้นที่ให้กับการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้ใช้บริการ 3 ประการ คือ การเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก พื้นที่การอ่าน (Learnig Space) เช่น พื้นที่การเล่นดนตรี การเล่นละคร เล่นเกม การเต้นรำ พื้นที่ของการพบปะ แลกเปลี่ยน การวิจารณ์การวิเคราะห์ (Community Space) พื้นที่ในการปฏิบัติการทดลองสิ่งต่างๆ ร่วมกัน (Maker Space)

นอกจากคำกล่าว ของ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ แล้ว ยังมี ความคิดเห็นของศาสตราจารย์ โซเฮล อินอยาตอลเลาะห์ นักรัฐศาสตร์และนักอนาคตศึกษา จากประเทศออสเตรเลีย, เยนส์ ธอร์โฮก์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาห้องสมุด จากประเทศเดนมาร์ก ที่เห็นว่า เงื่อนไขการเข้าถึงสารสนเทศ เป็นผลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสื่ออย่างสิ้นเชิง ด้านนีล แมคอินเนส หัวหน้าส่วนงานจดหมายเหตุ สารสนเทศและห้องสมุดเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เราต้องทำให้ห้องสมุดเป็นเสมือนพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมที่หลากหลายในทุกเพศ วัย อาชีพ มีส่วนของห้องสื่อ (Media Lounge) ที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างดนตรี ออกแบบอาร์ตเวิร์ก หรือใช้บริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ TK Park ได้เสนอเอกสารประกอบการสัมมนา เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเพื่อศึกษาอีกด้วย ได้แก่

อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์ จากภัณฑารักษ์สู่ผู้รังสรรค์อุทยาน (Sohail Inayatullah)

ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด จากองค์กร เน้นคลังหนังสือและข้อมูล ไปสู่องค์กรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Jens Thorhauge)

แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ (Neil MacInnes)

หอสมุดสารสนเทศและบริการจดหมายเหตุแห่งแมนเชสเตอร์ สภาเมืองแมนเชสเตอร์

รวมทั้งสไลด์นำเสนอของวิทยากรแต่ละท่านด้วย ติดตามอ่านได้ที่ http://tkforum.tkpark.or.th/download_th.html

แถมด้วยด้วยวิดีโอ

Manchester Library reopen

A tour of Manchester Library

Manchester Library live event

รายการอ้างอิง
ทีมเดลินิวส์38. ชี้ห้องสมุดไทยต้องปรับตัว ก่อนเป็นไดโนเสาร์ยุคดิจิตอล. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/article/339597

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. TK Forum 2015 Library Futures: Challenges and Trends. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 จาก http://tkforum.tkpark.or.th/download_th.html

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

จากเว็บไซต์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง จะมีผลบังคับใช้ หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Digital Economy” การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตปลอดจากงานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายฉบับนี้ได้ดึงให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต Continue reading