แนะนำ Service Design

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การออกแบบงานบริการเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการเรามากขึ้น โดยใช้หลักการตลาด 7P เพิ่มจาก 4Ps ที่เคยทำ คือ People คือ การเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ให้บริการ  Process การออกแบบที่ลูกค้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ราบรื่น และ Physical evidence
การออกแบบจุดให้บริการที่สร้างความสะดวกให้กับลูกค้า การนำ Service design มาออกแบบการบริการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ Exploration ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง Creation นำผลสรุปที่ได้มาใช้ในการออกแบบแนวคิด Implementation ทดลองและปรับปรุงให้แนวคิดให้งานได้จริง ทั้ง 3 ขั้นตอนเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา Service Design จะทำให้ค้นพบกับมิติใหม่ๆ การออกแบบเชื่อมต่อกับการทำงานที่แท้จริงของลูกค้า แก้ปัญหาอย่างรอบด้านเป็นรากฐานให้กับธุรกิจในระยะยาวต่อไป ติดตามวิดีโอ เรื่อง Service Design โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PZwwQgb47Ug

รายการอ้างอิง

ตอนที่ 1 What is Service Design?
ตอนที่ 2 Exploration Phase การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ตอนที่ 3 Creation Phase การนำปัญหามาเป็นโจทย์ในการออกแบบแนวคิ­ดที่จะนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของล­ูกค้า
ตอนที่ 4 Implementation Phase เป็นการนำแนวคิดที่ได้จากขั้นตอน Creation มาทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

สามารถติดตามอ่าน คู่มือการออกแบบบริการได้ที่นี่

รายการอ้างอิง
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ.  What is Service Design? สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 จาก http://m_youtube.com/watch?v=PZwwQgb47Ug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s