การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

วันนี้ สืบค้นเกี่ยวกับงานวิจัยทางอินเทอร์เน็ตไปเรื่อย มาพบข้อมูลเกี่ยวกับ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ พออ่านเอกสารเหล่านั้นแล้ว ทำให้นึกถึงคำถามที่ได้รับเมื่อหลายปีก่อน ถึงขอบเขตของชื่อผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ที่มีการกำกับว่าเป็น Corresponding author เลยทำให้คิดว่า บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศที่ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนักวิจัยนั้น ควรจะมีความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย นอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสืบค้น การเป็นผู้รอบรู้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยแนะนำนักวิจัย ฯลฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำและเผยแพร่ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ คณะผู้จัดทำเป็นทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเป็นนักวิจัยทั้งสิ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อให้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของไทยเป็นที่ยอมรับระดับสากล และหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานได้ ขอนำชื่อแต่ละบทมานำเสนอว่า ภายในเล่มมีเนื้อหาที่ควรรู้ในเรื่องอะไรบ้าง

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 • ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)
 • ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
 • การจัดการรูปภาพ (Image Handling)
 • การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
 • เอกสารอ้างอิง (Reference) และ การอ้างอิง (Citation)
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
 • ความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality)
 • การเผยแพร่ซ้ำ (Redundant publication)
 • การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami Publication)
 • การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous Submission)
 • การเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective Publication)
 • การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้วิจัย (Correspondences)
 • การถอนบทความ (Retraction of Publication)
 • การขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Registration)

ในแต่ละส่วนจะให้คำนิยาม หลักการและเหตุผล และแนวทางการปฏิบัติ Continue reading

ส่งพัสดุเกิน 2 กก. ต้องแสดงบัตรประชาชน

นานมาแล้วไม่เคยไปส่งพัสดุทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง วันนี้มีเวลาว่างจัดแจงหอบพัสดุซึ่งไม่ทราบหรอกว่ามีน้ำหนักเท่าไร ไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ ใส่กล่องบรรจุเรียบร้อย ถึงตอนชั่งน้ำหนัก พนักงานบอกว่าเกิน 2 กิโลกรัม ขอให้แสดงบัตรประชาชน เล่นเอางง แต่ด้วยความที่ไม่ได้มาไปรษณีย์เองนานแล้ว ก็เลยอยากทราบเหตุผลถึงการขอให้แสดงบัตรประชาชนถ้าพัสดุที่ส่งเกิน 2 กิโลกรัม และขอดูรายละเอียดเพราะอยากทราบเหตุผลจริงๆ พนักงานก็น่ารักค่ะ ให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องของการป้องกันยาเสพติด และทำท่าจะลุกไปหยิบ (คาดว่าจะเป็นเอกสาร) แต่เราเกรงใจ เพราะลูกค้าก็มารอกันอยู่เต็ม เลยขอบคุณ ออกจากที่ทำการไปรษณีย์ด้วยความอยากรู้ ต้องมาหาข้อมูลดู พบว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย เพิ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นี้เอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับได้แก่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  และ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

ห้องสมุดม้า ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย

แม้ว่า Ridwan Sururi มีความฝันที่จะมีห้องสมุดเล็กๆ อยู่หน้าบ้าน แต่ตอนนี้ Sururi กับม้าที่ชื่อว่า Luna ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ นำหนังสือไปให้คนอ่านถึงบ้านที่ Serang ใน Purbalingga ของหมู่เกาะชวา

Sururi ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วยม้า ซึ่งเรียกว่า Kudapustaka ในภาษาอินโดนีเซียเข้าไปแวะเยี่ยมโรงเรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี

ห้องสมุดม้า

ห้องสมุดม้า

ความคิดในการนำม้ามาทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ก็เพราะ Sururi มีอาชีพเป็นคนดูแลม้า เป็นคนรักม้าและอยากทำประโยชน์ให้กับสังคมจากงานของเค้า ห้องสมุดม้า จึงได้เกิดขึ้น

จากข้อมูลของยูเนสโก,  แม้ว่าจำนวนคนไม่รู้หนังสือในอินโดนีเซียจะลดลงก็ตาม (จาก 15.4 ล้านคน (ในปี ค.ศ. 2004) ลงมาเป็น 6.7 ล้าน (ในปี ค.ศ. 2011)) แต่ก็ยังคงมีมากกว่า 977,000 คนในชวาตอนกลาง แถบ Ridwan ที่ยังไม่รู้หนังสือ

รายการอ้างอิง

BBC News. (2015). The Indonesian horse that acts as a library. Retrieved 28 Oct 2015 from http://www.bbc.com/news/world-asia-32612216

สำนักข่าวไทย. (2558). ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย. สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จาก http://www.tnamcot.com/content/news_resource/317553

สพฐ. จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ (เทบ-พะ-รัด-มะ-นี-กาน) รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้ เป็นการรวบรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง จำนวน 60 บท ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่พระชนมายุ 12 พรรษา (พ.ศ. 2510) จนถึงพระชนมายุ 45 พรรษา (พ.ศ. 2543)

ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ จำนวน 3.5 หมื่นเล่ม เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ยังแจกให้สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

รายการอ้างอิง

เกศกาญจน์. ‘เทพรัตนมณีกานท์’ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/20150930/214302.html

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีการประกาศผลรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือ รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) สำหรับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2558 ได้แก่ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต โดย คุณวีรพร นิติประภา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน ซึ่งจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์มติชน ได้สรุปเรื่องย่อไว้ว่า “เป็นนวนิยายที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ในทุกฉากทุกตอน ฉาบซ้อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัยผ่านบุคลิก รสนิยม และการดำเนินชีวิตของตัวละครเรื่องนี้ ถ้าจะอ่านเอารสก็เพลินใจไปกับลีลาการใช้ภาษาที่ลื่นไหลด้วยวรรณศิลปงดงาม ฉายให้เห็นชะตาชีวิตของผู้คนอย่างเราๆ ท่านๆ ที่มีชีวิตอยู่กับความรัก ผิดหวัง กำพร้า แสวงหา ความจำเสื่อม บ้าอยู่กับการหลอกตัวเองและคนอื่น เพื่อรอให้จุดจบมาถึงในวันหนึ่ง

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

ส่วนถ้าจะอ่านเอาเรื่อง ก็สามารถทำให้ขบคิด พินิจพิเคราะห์ และคาดเดาไปต่างๆได้อย่างฉงนฉงาย ว่าทำไมหนอเด็กกำพร้าเหล่านี้จึงมีชีวิตที่แหว่งวิ่นเสียเหลือเกิน อะไรที่ปะติดปะต่อชะตากรรมของทุกตัวละครเข้าด้วยกัน และถ้าอ่นแบบไม่คิดอะไรเลย ขอบอกว่าอย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้รักดนตรี จนอดที่จะเสิร์ชหาในยูทูบมาเปิดคลอไม่ได้ เมื่อถึงฉากที่เล่าถึงอาหาร ก็อดที่จะคั่นหน้านั้นไว้ แล้วออกไปหาชิมตามให้ได้ เมื่อบรรยายถึงพฤกษานานา ก็อยากจะมีส่วนที่เป็นดงดอกไม้อย่างนั้นบ้าง ส่วนเมื่อกล่าวถึงการเดินทางก็ฉุกคิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

และความรู้สึกเมื่อปิดหน้าสุดท้ายลง ก็คือเราจะรักชีวิตตัวเองมากขึ้น…เท่านี้ไม่เพียงพอหรือสำหรับการเป็นนวนิยายดีๆ เล่มหนึ่ง”

มติชนออนไลน์. รู้จัก “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต-เนรเทศ” นวนิยาย2เรื่อง ลุ้นชิงซีไรต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1441023573

จาก ILS มาเป็น LSP

ถ้าในวงการห้องสมุด บรรณารักษ์ หรือนักเอกสารสนเทศ ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด จะคุ้นเคยกับคำว่า ILS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Integrated Library System เป็นอย่างดี แต่ระบบ ILS ถูกออกแบบมาให้จัดการกับ printed materials ทั้งๆ ที่ งบประมาณ 80% เทไปเพื่อรับ eletronic materials แต่บรรณารักษ์ยังคงใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงานเกี่ยวกับ paper materials เพราะระบบ ILS ไม่มีระบบสนับสนุน e-colletion เช่น License management / Authentication (ระบบควบคุมการเข้าใช้) / สถิติการใช้งาน

LSP หรือ Library Services Platforms คือ การบริหารจัดการ resources ได้ครอบคลุมกว่า กล่าวคือ

 • ทรัพยากรหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะหนังสือ กระดาษ
 • มี metadata
 • มี business rule เช่น license ต้องต่อเมื่อไร เล่มนี้ให้ยืมได้พร้อมกันสามครั้ง ฯลฯ
 • มีระบบงาน (Workflow) ทั้งในส่วน acquisition ของ printed materials และ eletronic materials

LSP จึงเป็นระบบใหม่ ตอนนี้ที่เริ่มเห็นออกมา เช่น

เก็บความจาก

Breeding, Marshall. Balancing the Management of Electronic and Print Resources. Retrieved  20 July 2014 from http://www.infotoday.com/cilmag/jun14/Breeding–Balancing-the-Management-of-Electronic-and-Print-Resources.shtml

The Martian จากนวนิยายอ่านฟรีบนเว็บสู่อีบุ๊คขายดี

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้พูดถึงนักเขียนโนเนมก็สามารถสร้างชื่อหรือเผยแพร่ผลงานให้โลกรู้จักได้ โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของ แอนดี้ เวียร์ ผู้เขียนนวนิยาย เรื่อง The Martian ที่เขียนให้อ่านฟรีบนเว็บก่อน หลังจากที่ได้รับความนิยมจึงออกมาในรูปของอีบุ๊กของคินเดิล จนกระทั่งติดอันดับหนังสือนวนิยายวิทยาศาสตร์ขายดี มีการซื้อลิขสิทธ์มาจัดทำเป็นหนังสือเสียง เป็นหนังสือปกแข็ง และกลายเป็นภาพยนตร์ ในโลกอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อีบุ๊ก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ บิ๊กดาต้า แอพ สามารถทำให้เกิดผลงานต่างๆ มากมาย ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/354478

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล (2558). บุกดาวอังคารด้วยอีบุ๊ก. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/354478

Mappa Mundi d’Albi เป็นมรดกความทรงจำโลก

Jocelyne Deschaux-Beaume ผู้อำนวยการแห่งห้องสมุดปิแอร์อมาริก (Pierre-Amalric library) แสดงแผนที่  Mappa Mundi d’Albi ที่เก็บไว้ในห้องสมุด  ซึ่งเป็นแผนที่โลก สมัยศตวรรษที่ 8 ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศให้เป็นแผนที่ความทรงจำของโลก (Memory of the World)

รายการอ้างอิง
Bangkok. A Day in Photos. Retrieved 15 Oct 2015 from http://www.bangkokpost.com/photo/a-day-in-photos/728236/a-day-in-photos

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรกําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้โดยง่าย

รายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และติดตามอ่านข้อกฎหมาย ความรุ้อื่นๆ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

มาทำความรู้จักกับ Single Internet Gateway

การรวมศูนย์ระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ Single Gateway เป็นข่าวดังในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในมุมมองต่างๆ  ได้แก่ ด้านความมั่นคง   ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความเร็วของระบบเครือข่าย ติดตามอ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นได้ที่   http://www.dailynews.co.th/it/353066

รายการอ้างอิง

เกริก ภิรมย์โสภา. หากประเทศไทยมีทางออกอินเทอร์เน็ตทางเดียว (Single Internet Gateway). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/353066