การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

วันนี้ สืบค้นเกี่ยวกับงานวิจัยทางอินเทอร์เน็ตไปเรื่อย มาพบข้อมูลเกี่ยวกับ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ พออ่านเอกสารเหล่านั้นแล้ว ทำให้นึกถึงคำถามที่ได้รับเมื่อหลายปีก่อน ถึงขอบเขตของชื่อผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ที่มีการกำกับว่าเป็น Corresponding author เลยทำให้คิดว่า บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศที่ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนักวิจัยนั้น ควรจะมีความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย นอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสืบค้น การเป็นผู้รอบรู้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยแนะนำนักวิจัย ฯลฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำและเผยแพร่ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ คณะผู้จัดทำเป็นทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเป็นนักวิจัยทั้งสิ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อให้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของไทยเป็นที่ยอมรับระดับสากล และหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานได้ ขอนำชื่อแต่ละบทมานำเสนอว่า ภายในเล่มมีเนื้อหาที่ควรรู้ในเรื่องอะไรบ้าง

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 • ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)
 • ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
 • การจัดการรูปภาพ (Image Handling)
 • การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
 • เอกสารอ้างอิง (Reference) และ การอ้างอิง (Citation)
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
 • ความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality)
 • การเผยแพร่ซ้ำ (Redundant publication)
 • การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami Publication)
 • การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous Submission)
 • การเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective Publication)
 • การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้วิจัย (Correspondences)
 • การถอนบทความ (Retraction of Publication)
 • การขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Registration)

ในแต่ละส่วนจะให้คำนิยาม หลักการและเหตุผล และแนวทางการปฏิบัติ

อีกบทความหนึ่ง เป็นของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ เรื่อง กลยุทธ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในวารสารนานาชาติ เป็นการเสนอแนวทางจากประสบการณ์ รวมทั้งกลยุทธ์ และวิธี ในการเตรียมต้นฉบับลงพิมพ์บทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่

 • การเลือกวารสาร
 • งานวิจัยต้องถูกต้องและปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น
 • เจ้าสำนักและหรือ correspondence มีความสำคัญ
 • ผลงานที่สำคัญควรอ้างอิง
 • รูปแบบของต้นฉบับต้องถูกต้อง
 • ภาษามีความสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่
 • ต้นฉบับงานวิจัยการมีกิตติกรรมประกาศ
 • รูปภาพ ภาพถ่าย ควรจะต้องชัดเจน
 • การส่งไปยังวารสาร ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ต้นฉบับเดียวกันไปพร้อมกัน 2 วารสาร
 • การส่งต้นฉบับลงพิมพ์บางครั้งมีการเมือง
 • ควรดีใจเมื่อได้รับจดหมายจากบรรณาธิการให้แก้ไข
 • การติดตามต้นฉบับ
  (จาก ประชาคมวิจัย ฉบับที่ : 38 หน้าที่ : 24)

รูปแบบ และลักษณะของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารตามมาตรฐานสากล” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย ที่นำเสนอรูปแบบและลักษณะของบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารตามมาตรฐานสากล โดยแยกนำเสนอเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ รูปแบบของบทความวิจัย ลักษณะของบทความวิจัย และแนวทางการเขียนบทความวิจัย (จาก วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

ใครควรมีชื่อในบทความทางวิชาการ?” โดย พรพรต ลิ้มประเสริฐ สรุปจาการเข้าฟังและร่วมสัมมนา Biomedical Research Integrity Series ของคณะแพทยศาสตร์ University of Washington ในหัวข้อ Scientific misconduct, conflict of interest, Data collection, Authorship หัวข้อ Authorship (จาก ประชาคมวิจัย  ฉบับที่ : 39    หน้าที่ : 25)

ส่วนหนังสืออีกเล่มที่จะขอแนะนำ ก็คือ การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผู้เขียนแต่ละท่านได้เสนอข้อเขียนจากประสบการณ์ตรง มีทั้งส่วนที่เหมือนกันระหว่างต่างสาขาวิชาและส่วนที่แตกต่างกัน คือ ความจำเพาะในสาขาวิชานั้น ตัวอย่างบทความ เช่น

20151029-Journal2

 • การเขียนบทความวิจัย: หลักการและวิธีการ (ยงยุทธ ยุทธวงศ์)
 • การเขียนบทความวิจัย: เทคนิค/เคล็ดลับ (ยอดหทัย เทพธรานนท์)
 • แนงทางการเขียนรายงานเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์: มุมมองของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อภิวัฒน์ มุทิรางกูร และสุทัศน์ ฟูเจริญ)
 • การเขียนบทความวิจัย:สาขาเภสัชศาสตร์ (สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาฟิสิกส์ (สุทัศน์ ยกส้าน)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาคณิตศาสตร์ (วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น และนวรัตน์ อนันต์ชื่น)
 • การเขียนบทความวิจัย: ด้านวิศวกรรมการคำนวณ (ปราโมทย์ เดชะอำไพ)
 • การเขียนบทความวิจัย: ด้านพลังงานและวัสดุ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาเคมีอินทรีย์ (อภิชาต สุขสำราญ)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีคอมพิวเตอร์ (สุพจน์ หารหนองบัว)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาเคมีวิเคราะห์ (เกตุ กรุดพันธ์)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาเกษตรศาสตร์ (พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์)
 • การเขียนบทความวิจัย: สาขาชีววิทยา (สมศักดิ์ ปัญหา)
  นอกจากนี้ ยังมีบทความที่ให้ความรู้ เรื่อง Impact factor โดย รุจเรขา อัศวิษณุ และ Journal Impact Factor ของวารสารวิชาการไทย โดย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s