พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)  โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เป็นการเน้นการฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวของ The  Innovator’s DNA : Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators โดย Hal B. Gregersen ซึ่งประกอบด้วย

  1. การเชื่อมโยง
  2. การตั้งคำถาม
  3. การสังเกต
  4. การสร้างเครือข่าย
  5. การทดลอง

ทักษะในการตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม  คนที่เป็นนวัตกร จะถามเก่ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม โดยมีเทคนิคในการตั้งคำถาม คือ
– อะไรจะเกิดขึ้นถ้า …. (What if) ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีแว่นตา X-Ray ราคาถูก  เป็นต้น
– มองหาปัญหา

ทักษะการหาไอเดียใหม่และการระดมสมอง หลังจากที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากการตั้งคำถามและการสังเกตแล้ว จะหาคำตอบ แนวทางการแก้ไข

หลักในการหาไอเดีย การหาไอเดียที่ดีที่สุด คือ หาไอเดียจำนวนมากและตัดไอเดียที่ใช้การไม่ได้ทิ้ง ดังนั้น ในการระดมสมอง พยายามเสนอไอเดียให้ได้มากที่สุดก่อน ไม่ต้องสนใจคุณภาพของไอเดีย เพราะทุกไอเดียเป็นไปได้เสมอ ให้เขียนทุกไอเดียที่คิดได้ และหาความเชื่อมโยงความคิดซึ่งอาจเกิดจากหลายศาสตร์ หลายวัฒนธรรม สาขาวิชาต่างๆ มาบรรจบกัน (แพร่งความคิด หรือ Intersection) ทำให้เกิดความคิดแปลกใหม่ นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ หรือเกิดจากความคิดที่ผลักดันศาสตร์ไปในทิศทางที่แน่ชัดก่อให้เกิดนวัตกรรมเฉพาะทาง (Directional Innovation) หรือเกิดความคิดหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาบรรจบกันทำให้เกิดเป็นความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมผสมผสาน (Intersectional Innovation)

ทักษะการทดลองเพื่อทำต้นแบบ หลังจากที่ได้ไอเดีย จะต้องทำไอเดียนั้นมาทดลองสร้างต้นแบบ (Prototype) (ในครั้งนี้ มิได้ฝึกทักษะการทดลอง)

ทักษะการนำเสนอ (การสร้างเครือข่ายหรือปฏิสัมพันธ์) เมื่อได้ต้นแบบแล้ว จะต้องมีทักษะในการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและคล้อยตามความคิดหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s