Li-Fi

คุยกันในกลุ่ม Line เรื่อง Li-Fi ที่มีความแรงมากกว่า Wi-Fi เลยขอเอามาแบ่งปันบางส่วนค่ะ Li-Fi เป็นการส่งข้อมูลทางแสง สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า Wi-Fi  100 เท่า สามารถใช้หลอด led  ในบ้านเป็นตัวส่งข้อมูลได้  และใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้กันทั่วไปเป็นทั้งภาครับสัญญาณ และชาร์ทอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน ในกลุ่มส่ง link เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นมา 2 link ค่ะ wiki/Li-Fi และ https://en.wikipedia.org/wiki/Free-space_optical_communication#Extending_the_Useful_Distance  และดูสาธิต Li-Fi โดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นภาครับและจ่ายไฟพร้อมๆกัน  https://www.ted.com/talks/harald_haas_a_breakthrough_new_kind_of_wireless_internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s