ศิลปินแห่งชาติประจำปี 255

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘ คน

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558

ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ นายกฤษฎา โรจนกร (สถาปัตยกรรม) ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว (การออกแบบอุตสาหกรรม) ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ (ประติมากรรม)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาทัศนศิลป์

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาทัศนศิลป์

สาขาวรรณศิลป์ นายธีรภาพ โลหิตกุล (สารคดี) นายไพวรินทร์ ขาวงาม (กวีนิพนธ์)

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาวรรณศิลป์

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาวรรณศิลป์

สาขาศิลปะการแสดง น.ส. เวณิกา บุนนาค (นาฏศิลป์ไทย ) ร.ต.สันติ ลุนเผ่ (ดนตรีสากล) นายสมบูรณ์ นิยมศิริ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาศิลปะการแสดง

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558 สาขาศิลปะการแสดง

รายการอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม. 2558. กวช.ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 จาก http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=3490:2015-12-23-12-23-32&catid=34:news&Itemid=351

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s