To Sir with Love … แด่คุณครูด้วยดวงใจ

แวะเข้าเว็บไซต์ของคุรุสภา เพราะวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ พบเว็บเพจ วันครู มีข้อมูลเกี่ยวกับ วันครู และกิจกรรมในวันครู ได้ข้อมูลใหม่ๆ หลายอย่างเลยทีเดียว เช่น [1] ดอกไม้ประจำวันครู คือ ดอกกล้วยไม้ จากมติของคณะกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ. 2539  ได้กำหนดให้ ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”

นอกจากนี้กล้วยไม้เป็นพืชที่อยู่ในที่สูง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้ เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

ขอมอบดอกกล้วยไม้ แด่คุณครูผู้มีพระคุณทุกท่าน และเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง To Sir with Love 

[1] คุรุสภา. ดอกไม้วันครู. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จาก http://site.ksp.or.th/about.php?site=teachersday&SiteMenuID=99