การทำหน้าที่ในฐานะว่าที่ผู้ตรวจห้องสมุดสีเขียว

หลังจากที่อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561  พร้อมกับการทดสอบ ไปแล้วนั้น ได้มีกิจกรรมเพื่อฝึกการที่เป็นว่าที่ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวกับห้องสมุดที่เสนอชื่อรับการตรวจห้องสมุดสีเขียวในรอบปีที่ 3  โดยว่าที่ผู้ตรวจจะต้องฝึกการตรวจประเมินห้องสมุดจำนวน 2 แห่ง มี ในการลงสนามว่าที่ผู้ตรวจของผู้เขียนครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจ ประกอบด้วยทีมผู้ตรวจ ได้แก่ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวรุ่งทิพย์ ห่อวโนทยาน เและนางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการตรวจ

ในการตรวจจะแบ่งหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ผู้ตรวจมีความเชี่ยวชาญ โดยหลักๆ เช่น ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นโยบาย เครือข่ายและห้องสมุด และตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง จะตรวจหมวด 2,3, และ 4 เป็นต้น ว่าที่ผู้ตรวจจะต้องลงในหมวดที่มีความถนัด หรือสนใจ และควรจะเวียนตรวจในหมวดอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้ฝึกการตั้งคำถาม การสังเกต การพิจารณาหลักฐาน การสรุปประเด็น การสรุปข้อสังเกต ตลอดจนพิจารณาตัดสินว่า ควรจะให้คะแนนหรือไม่ อย่างไร

ในการฝึกว่าที่ผู้ตรวจต้องทำความเข้าใจหรือทบทวนเกณฑ์แต่ละหมวดให้มีความแม่นยำ โดยเครือข่ายจะให้ฟอร์มของเกณฑ์ทั้ง 8 หมวด และเข้าร่วมการตรวจเสมือนเป็นผู้ตรวจจริง เริ่มตั้งแต่การประชุมผู้ตรวจ การฟังการนำเสนอผู้ห้องสมุดที่รับการตรวจ เพียงแต่ในขณะที่ฟังการนำเสนอนั้น ว่าที่ผู้ตรวจอาจจะไม่เห็นหลักฐานที่เป็นไฟล์เอกสารประกอบในแต่ละเกณฑ์ เหมือนผู้ตรวจจริง แต่ต้องตั้งใจฟัง และบันทึกประเด็นที่สงสัยในระหว่างการนำเสนอ เพื่อหาหลักฐานมาประกอบต่อไป

เมื่อการนำเสนอของหน่วยงานที่ขอรับการตรวจจบ ผู้ตรวจจะขอให้แบ่งกลุ่มตามหมวดที่จะตรวจ โดยว่าที่ผู้ตรวจจะเข้าไปร่วมกลุ่มการตรวจในช่วงเวลานั้น และเชิญบุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับการตรวจมาเพื่อขอสัมภาษณ์ ซึ่งว่าที่ผู้ตรวจจะต้องฟังคำถามจากผู้ตรวจก่อนว่า ผู้ตรวจ สัมภาษณ์ บุคลากรของหน่วยงานที่รับการตรวจในประเด็นใดบ้าง ว่าที่ผู้ตรวจสามารถช่วยหาเอกสารประกอบหลักฐาน (ทราบในภายหลังว่า ผู้ตรวจไม่ได้เห็นไฟล์เอกสารมาก่อน จึงต้องใช้ความเร็วในการเปิดดูไฟล์เอกสาร พร้อมๆกับการฟังการนำเสนอ และบันทึกประเด็นที่ต้องการซักถามเพิ่มเติม ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญทีเดียว) ผู้ตรวจสามารถเรียกขอหลักฐานเพิ่มเติม ถ้าไม่มีในไฟล์เอกสารที่ให้มา กรณีที่ผู้รับการตรวจแจ้งว่ามี การสัมภาษณ์จึงต้องพยายามใช้หลักการหลายๆ อย่างเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ผ่อนคลาย และสามารถสื่อสารหรือให้คำตอบได้ หรือผู้ตรวจพยายามหาหลักฐานมาเชื่อมโยง ซึ่งเกณฑ์ในบางข้อจะมีความสัมพันธ์กัน ต้องอาศัยการขอคำตอบจากเกณฑ์ในหมวดอื่นๆ และนำมาวิเคราะห์ต่อไป แต่ในบางครั้ง การสัมภาษณ์หรือคำตอบหรือเอกสาร ซึ่งควรจะใช้คำตอบเดียวกัน ก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้เช่นเดียวกัน Continue reading