OCLC APRC17 Hello! I’m the Smarter Library

จากการเข้าร่วมประชุม OCLC APRC17   ในหัวข้อเรื่อง Hello! I’m the Smarter Library และศึกษาดูงาน ณ Waseda University Library และ National Diet Library  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 รวมระยะเวลา 4 วัน  จัดโดย OCLC Asia Pacific Regional Council สามารถสรุปรายงานที่ได้รับจากการเข้าประชุมและศึกษาดูงาน ดังนี้

ประเด็นทางกายภาพและการเข้าถึงสารสนเทศ

1. การวางแผนและการออกแบบห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ที่มีลักษณะ Smart Library ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Intelligent, Attractive, Comfortable และ Reliable (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประสบกับภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวอยู่เสมอ การออกแบบห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ) ห้องสมุดจะเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการสื่อสารและการต่อยอดทางความคิด ด้วยความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดแกลอรี่ และพื้นที่โล่ง Continue reading

การเข้าร่วมงาน Libraries at the Crossroads “Tracking Digital Footprints: Recognizing and Predicting User Behavior”

ผู้เขียนได้เข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Regional Council Meeting 2016 หรือ APRC Meeting 2016 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง Libraries at the Crossroads  “Tracking Digital Footprints: Recognizing and Predicting User Behavior”  และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ Habour Grand Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย  Asia Pacific Regional Council (APRC)  ร่วมกับ The University of Hong Kong Libraries โดยในการประชุมดังกล่าว มีตัวแทนจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไทย ได่แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีมจากประเทศไทยถ่ายภาพกับผู้บริหาร OCLC

 

การประชุมและศึกษาดูงาน สามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้ Continue reading

ยุคใหม่ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นที่ตื่นตา ตื่นใจ และตื่นเต้น เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการที่มีการปรับโฉมใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.

ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป

Continue reading

Practical Knowledge Management – มาเลเซีย

หลักสูตร Practical Knowledge Management จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2551 โดยอบรมที่ โรงแรมเชอราตัน อิมพีเรียล  กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ผู้บรรยาย คือ Vernon Prior  การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิด  การนำเสนอความคิดที่การผ่านการอภิปราย จนออกมาเป็นข้อสรุป และแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น ๆ ผู้บรรยายจะแทรกคำคมของผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อมาประกอบ ด้วยซึ่งน่าสนใจมากทีเดียว จึงได้นำคำคมบางเรื่องมาแทรกเป็นระยะ ๆ ไว้ในรายงานเพื่อจะได้เห็นมุมมองอื่น ๆ ด้วย
Continue reading

China-US Million Book Digital Library Project – จีน

เปิดโลก China-US Million Book Digital Library Project (MBP) ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

เมื่อได้รับแจ้งว่าให้เตรียมตัวไปดูงานเกี่ยวกับการแปลงหนังสือหายากเป็นดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโครงการใหญ่ที่เป็นความร่วมมือกับประเทศ สหรัฐอเมริกา ชื่อว่า China-US Million Book Digital Library Project หรือมีชื่อย่อว่า MBP Continue reading