จะเลือกวารสารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไร

นักวิจัยหลายๆ ท่านอาจจะเคยได้รับจดหมายเชิญขวนให้ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เราจะมีหลักการพิจารณาได้อย่างไร ว่าวารสารเหล่านั้นไม่ใช่วารสารประเภท predatory journal

1. ตรวจสอบวารสารที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัย อยู่ใน Master Journal List ของบริษัท Thomson Reuters หรือไม่ ได้ที่ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะวารสารที่มีอยู่ใน Science Citations Index และ Science Citations Index Expanded เท่านั้นที่จะมีค่า impact factor และวารสารในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จะต้องอยู่ใน Social Science Citation Index และ Arts and Humanities Citation Index เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อวารสารทั้งหมดในฐาน Science Citations Index, Science Citations Index Expanded และ Arts and Humanities Citation Index ได้จากเมนูขวามือ

การสืบค้นวารสาร

การสืบค้นวารสาร

2. ตรวจสอบค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports หรือ InCites Journal Citation Reports

รายการอ้างอิง

วสุ ปฐมอารีย์. (2559). การคัดเลือกวารสารสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย. Re-Form. vol.4 (ก.ค.-ส.ค.)

ALTMETRIC 100 อันดับแรกของผลงานทางวิชาการ ของปี 2014

Altmetric LLP เปิดเผย 100 บทความวิชาการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2014 ที่มีการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจาก 10 อันดับแรกที่ได้รับการ share มากที่สุดเป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่

 1. Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks
 2. Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments
 3. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota
 4. Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency
 5. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field
 6. Christmas 2013: Research: The survival time of chocolates on hospital wards: covert observational study
 7. Epidemiological modeling of online social network dynamics
 8. Searching the Internet for evidence of time travelers
 9. Conscious Brain-to-Brain Communication in Humans Using Non-Invasive Technologies
 10. Were James Bond’s drinks shaken because of alcohol-induced tremor?รายชื่อทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่  Altmetric.com 20141212-100-Altemetrics โดยในภาพรวมพบว่า
  • งานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึงร้อยละ 40 บทความยอดฮิต ได้แก่ the effect of artificial sweeteners on glucose intolerance to the origins of the Ebola virus
  • สาขาชีววิทยา เป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสเต็มเซลล์ของมนุษย์ และอื่นๆ ที่เน้นในเรื่องจีโนมจากบรรพบุรุษ ของมนุษย์และสัตว์
  • สาขาฟิสิกส์ เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 9 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับหลุมดำที่มีชื่อเสียง ของ Stephen Hawking

  รายการอ้างอิง: Altmetric ‘Top 100’ Highlights Topical Academic Research from 2014. Retrieved December, 12 2014 fromhttp://www.altmetric.com/pressreleases/top-100-2014.php#