Open Science

จากการเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง Online Information & Education  Conference 2016  เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน  พ.ศ 2559 จนถึงวันที่  9 เดือน กันยายน พ.ศ 2559 รวมระยะเวลา 2 วัน โดยบริษัท Book Promotion จำกัด ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา วิทยากรและหัวข้อในการบรรยาย มีดังนี้

 1. It’s the freedom to access of information, isn’t it? (by Assoc. Prof. Dr. Sukum Chaleysub)
 2. Libraries and Openness : Opportunities and issue (by Mr. Peter Sidorko, University Librarian, University of Hong Kong Libraries)
 3. Social Mediase and Metrics in Libraries (by Dr. Lee Chu Keong, Nanyang Technological University)
 4. Technological-enhanced Learning : The NUS Experience (by Mr. Ravi Chandra, Director, Centre for Instructional Technology. National University of Singapore)
 5. Connecting Research to the Community (by Dr. Christina Kapp, Director of Research and Curricula, Academy of Asian Scholar)
 6. Increase the visibility of a university: the defined roles of libraries (by Dr. Wong, Woei Fuh, General Manager of Consulting Innovative Education Services)
 7. How open in your library to open science? (by Mr. Louise Jones, University Librarian, The Chinese University of Hong Kong Library
 8. Reviews as a Front End to STM Literature (by Mr. Bruce Antelman)

Continue reading

ยุคใหม่ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นที่ตื่นตา ตื่นใจ และตื่นเต้น เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการที่มีการปรับโฉมใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.

ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป

Continue reading

การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล (Digital Preservation) : ตัวช่วยในการอนุรักษ์

การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล (Digital Preservation) : ตัวช่วยในการอนุรักษ์ เป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล : ตัวช่วยในการอนุรักษ์” (จัดโดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) บรรยายโดย อาจารย์ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑ์ นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยอาจารย์ได้นำความรู้ในเรื่อง

 1. ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
 2. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
 3. กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
 4. ตัวอย่างหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล
 5. การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เริ่มต้นอย่างไร?

Continue reading

หลังบ้าน หน้าบ้านของการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน แต่ต้องพิจารณาก่อนว่าจะเก็บอะไรให้เป็นดิจิทัล จัดเก็บอย่างไร เข้าถึงและเผยแพร่ได้ทางไหน อย่างไร

3 ขั้นตอน ได้แก่ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management) และ การจัดแสดง การเผยแพร่ การให้บริการ (Information Access)

กระบวนการสงวนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

กระบวนการสงวนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://lib.hcu.ac.th/files/2016/seminar-2016Sep15-16/20160916-DigitalPreservation-Rachabadin.pdf

รายการอ้างอิง

ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ. (2559). การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล : ตัวช่วยในการอนุรักษ์. เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงวนทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน วันที่ 16 กันยายน 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Library Innovation and Learning in the 21st Century)

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน TK Forum 2016 ซึ่งในปีนี้จัดในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Library Innovation and Learning in the 21st Century) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3,4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นั้นประกอบด้วยการบรรยาย 3 เรื่อง ได้แก่

1. Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation โดย คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ (Kimberly Matthews) ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด สหรัฐอเมริกา
2. Future City, Future Library: Experiences and Lessons Learned from the Library of Birmingham โดย ไบรอัน แกมเบิลส์ (Brian Gambles) อดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร
3. How to Develop and Promote Innovation in the Public Service: Case of Public Libraries in Singapore โดย เหงียน เลก ชอ (Ngian Lek Choh) ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB)

สำหรับหัวข้อแรก Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation หรือ การบริหารบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรมเพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จ นั้น วิทยากรได้เริ่มกล่าวถึงการบริหารนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กร เพราะต้องเป็นผู้กุมบังเหียนคนเก่ง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คนที่ชอบอยู่เอกเทศ เป็นต้น เข้ามาร่วมสร้างผลงาน เพราะหากบริหารจัดการไม่ดี จะส่งผลในทางตรงข้ามคือ เกิดการหยุดคิด และเปลี่ยนเป็นทำลายล้างมากกว่าสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้นำที่แท้จริงควรมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้ Continue reading

ห้องสมุดม้า ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย

แม้ว่า Ridwan Sururi มีความฝันที่จะมีห้องสมุดเล็กๆ อยู่หน้าบ้าน แต่ตอนนี้ Sururi กับม้าที่ชื่อว่า Luna ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ นำหนังสือไปให้คนอ่านถึงบ้านที่ Serang ใน Purbalingga ของหมู่เกาะชวา

Sururi ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วยม้า ซึ่งเรียกว่า Kudapustaka ในภาษาอินโดนีเซียเข้าไปแวะเยี่ยมโรงเรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี

ห้องสมุดม้า

ห้องสมุดม้า

ความคิดในการนำม้ามาทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ก็เพราะ Sururi มีอาชีพเป็นคนดูแลม้า เป็นคนรักม้าและอยากทำประโยชน์ให้กับสังคมจากงานของเค้า ห้องสมุดม้า จึงได้เกิดขึ้น

จากข้อมูลของยูเนสโก,  แม้ว่าจำนวนคนไม่รู้หนังสือในอินโดนีเซียจะลดลงก็ตาม (จาก 15.4 ล้านคน (ในปี ค.ศ. 2004) ลงมาเป็น 6.7 ล้าน (ในปี ค.ศ. 2011)) แต่ก็ยังคงมีมากกว่า 977,000 คนในชวาตอนกลาง แถบ Ridwan ที่ยังไม่รู้หนังสือ

รายการอ้างอิง

BBC News. (2015). The Indonesian horse that acts as a library. Retrieved 28 Oct 2015 from http://www.bbc.com/news/world-asia-32612216

สำนักข่าวไทย. (2558). ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย. สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จาก http://www.tnamcot.com/content/news_resource/317553

จาก ILS มาเป็น LSP

ถ้าในวงการห้องสมุด บรรณารักษ์ หรือนักเอกสารสนเทศ ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด จะคุ้นเคยกับคำว่า ILS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Integrated Library System เป็นอย่างดี แต่ระบบ ILS ถูกออกแบบมาให้จัดการกับ printed materials ทั้งๆ ที่ งบประมาณ 80% เทไปเพื่อรับ eletronic materials แต่บรรณารักษ์ยังคงใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงานเกี่ยวกับ paper materials เพราะระบบ ILS ไม่มีระบบสนับสนุน e-colletion เช่น License management / Authentication (ระบบควบคุมการเข้าใช้) / สถิติการใช้งาน

LSP หรือ Library Services Platforms คือ การบริหารจัดการ resources ได้ครอบคลุมกว่า กล่าวคือ

 • ทรัพยากรหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะหนังสือ กระดาษ
 • มี metadata
 • มี business rule เช่น license ต้องต่อเมื่อไร เล่มนี้ให้ยืมได้พร้อมกันสามครั้ง ฯลฯ
 • มีระบบงาน (Workflow) ทั้งในส่วน acquisition ของ printed materials และ eletronic materials

LSP จึงเป็นระบบใหม่ ตอนนี้ที่เริ่มเห็นออกมา เช่น

เก็บความจาก

Breeding, Marshall. Balancing the Management of Electronic and Print Resources. Retrieved  20 July 2014 from http://www.infotoday.com/cilmag/jun14/Breeding–Balancing-the-Management-of-Electronic-and-Print-Resources.shtml

Mappa Mundi d’Albi เป็นมรดกความทรงจำโลก

Jocelyne Deschaux-Beaume ผู้อำนวยการแห่งห้องสมุดปิแอร์อมาริก (Pierre-Amalric library) แสดงแผนที่  Mappa Mundi d’Albi ที่เก็บไว้ในห้องสมุด  ซึ่งเป็นแผนที่โลก สมัยศตวรรษที่ 8 ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศให้เป็นแผนที่ความทรงจำของโลก (Memory of the World)

รายการอ้างอิง
Bangkok. A Day in Photos. Retrieved 15 Oct 2015 from http://www.bangkokpost.com/photo/a-day-in-photos/728236/a-day-in-photos